Food & Agriculture

การรับรอง

ด้านอาหารและการเกษตร

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญมายาวนาน และถูกตอกย้ำความสำคัญด้วยความกังวลด้านสุขภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมองหาสัญลักษณ์ที่รับรองว่าอาหารของพวกเขาวมาจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนและปลอดภัย

บูโร เวอริทัส ให้บริการรับรองความปลอดภัยของอาหารและวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารโดยมีมาตรฐานข้อกำหนดที่หลายหลากให้เลือกตามความเหมาะสมของประเภทผลิตภัณฑ์

ความท้าทายทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของอาหาร ความรับผิดชอบต่อการกระทำ และผลิตภัณฑ์ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงปฏิบัติตามกฏหมายด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นด้วย ห่วงโซ่อาหารทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น การทำตามมาตรฐานที่คาดไว้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าในอดีต

ผู้บริโภคและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องต้องการรู้ที่มาที่ไปว่าอาหารผลิตจากวัตถุดิบแบบไหนและมีกระบวนการผลิตแบบใด บริการรับรองของเราจะช่วยยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

บริการรับรองอาหารและการเกษตรของ บูโร เวอริทัส จะนำท่านไปสู่มาตรฐานสูงสุดด้านอาหารและการเกษตร เติมเต็มข้อปฏิบัติอย่างเต็มที่ รวมถึงนำพาท่านไปสู่ตลาดสากล

ISO 22000 (GMP, HACCP) และ FSSC 22000 แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของอาหาร

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คืออะไร
HACCP คือระบบการจัดการคุณภาพขั้นสุดท้าย รวมถึงการวางมาตรการในการป้องกันและตรวจติดตามแก้ไข เพื่อให้อาหารที่ผลิตนั้นมีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อาจมีอันตรายต่อผู้บริโภค

GMP (Good Manufafacturing Practice) คืออะไร
GMP คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิตรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง HACCP และ GMP 
ระบบ HACCP เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการกับจุดที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นตําแหน่งสําคัญหรือเป็นจุดวิกฤต (Critical Control Points) ในการควบคุมมิให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ผู้บริโภค ส่วนระบบ GMP นั้นเป็นหลักการทั่วไปที่ว่าด้วยสุขลักษณะของการผลิตอาหาร ได้ระบุแนวทางการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การจัดการด้านอาคาร สถานที่ทําการผลิต การบํารุงรักษาและทําความสะอาดสถานที่ ทําการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมน้ำใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี การควบคุมสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ การควบคุมจุลินทรีย์ การควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค สุขลักษณะส่วนบุคคล การระบุ การทวนสอบผลิตภัณท์ รวมถึงการเรียกคืนผลิตภัณท์

ทั้ง 2 ระบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากสภาวะที่ว่า "สภาพแวดล้อมในการการผลิตที่ดี" ได้จากการดําเนินการตามหลัก GMP ซึ่งจะทําให้การควบคุมจุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ระบบ GMP จึงเป็นการจัดสุขลักษณะของการผลิตอาหารที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP  

ISO 22000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความปลอดภัยของอาหารเชิงรุกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานคือกุญแจสำคัญในการบรรเทาความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหารจาก บูโร เวอริทัส ช่วยให้คุณแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้ดียิ่งกว่าข้อกำหนดตามมาตรฐาน ร่วมกันกับ Good Manufacturing Practices (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

บูโร เวอริทัส ได้รับอนุญาตจากหน่วยรับรองสากล UKAS ในการอัพเกรดระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 22000:2018 

ปัจจุบันนี้ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ทั่วทุกมุมโลกพร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 22000:2018

FSSC 22000 คือ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่มีพื้นฐานมาจาก ISO 22000 และได้รับการรับรองจาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่งเป็นที่ต้องการในหมู่ผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วโลก

เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการเกษตรของเราสามารถตรวจสอบธุรกิจของท่านตามมาตรฐานเหล่านี้ ทั้งยังมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการได้รับการรับรองแก่องค์กรอีกด้วย

BRC และ IFS สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

มาตรฐานของสมาคมการค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ British Retail Consortium (BRC) และมาตรฐานอาหารสากล International Food Standard (IFS) คือการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มการค้าอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่มากมายในประเทศอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสต่างต้องการใบรับรอง BRC และ IFS ให้กับสินค้าของพวกเขา ใบรับรองมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นกุญแจไปสู่ตลาดสากล เพิ่มความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ขององค์กรและผู้จัดจำหน่าย รวมถึงลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร

GLOBALG.A.P. ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบด้านการเกษตรและสัตว์น้ำ

GLOBALG.A.P. คือมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของกระบวนการผลิตอาหารที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรและสัตว์น้ำ การได้รับการรับรองจาก GLOBALG.A.P. เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำการเกษตรที่ดี ความปลอดภัยด้านอาหาร ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสัตว์ ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคยุโรป เอเชีย และอเมริกามีความต้องการในใบรับรองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ GLOBALG.A.P. จึงเปรียบเสมือนกุญแจในการก้าวเข้าสู่ตลาดสากลขององค์กร

FAMI-QS และ GMP+ หลักประกันคุณภาพอาหารสัตว์

อาหารสัตว์มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ปลา ไข่ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ที่มาจากสัตว์ FAMI-QS และ GMP+ คือมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์สากล 

GMP+ คือแบบแผนสากลที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาความปลอดภัยของอาหารสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

FAMI-QS คือมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ผลิตวัตถุเจือปนอาหารและส่วนประกอบของอาหารสัตว์

หากได้รับการรับรองมาตรฐานเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพเพื่อผู้ค้าปลีกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้รับผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

MSC และ ASC การรับผิดชอบต่ออาหารทะเลอย่างยั่งยืน

เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารทะเลทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ชาวประมงบางส่วนจึงเลือกจับปลาเกินควรและการทำประมงที่ผิดวิธี ซึ่งนั่นเป็นการทำลายประชากรสัตว์น้ำอย่างรุนแรง การรับรองจาก Marine Stewardship Council (MSC) จะสร้างความเชื่อมั่นว่าสัตว์น้ำธรรมชาติเหล่านั้นถูกจับด้วยวิธีการที่ยั่งยืน และการรับรองจาก Aquaculture Stewardship Council (ASC) จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสถานที่นั้น ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ยั่งยืน เราให้บริการรับรองมาตรฐานเหล่านี้และมาตรฐานด้านสัตว์น้ำอื่น ๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

CULTIVATING SUSTAINABILITY IN FOOD & AGRICULTURE

"เราจะสามารถเติมเต็มความต้องการด้านอาหารของมนุษย์กว่าพันล้านคนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร"

ดูการประยุกต์แบบแผนเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ากับอุตสาหกรรมอาหารได้ที่นี่

RSPO CERTIFIED PALM OIL

น้ำมันปาล์มมีประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร, เครื่องสำอาง, ผงซักฟอก และยาสีฟัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีที่ยั่งยืนส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม, สัตว์ป่า, และชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างที่อยู่อาศัย, การพังทลายของดิน, มลพิษทางน้ำ, การบุกรุกผืนป่า, และการละเมิดสิทธิแรงงาน เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลกระทบจากการทำสวนปาล์มน้ำมันแบบไม่ยั่งยืน 

บูโร เวอริทัส ได้รับการอนุมัติให้ตรวจรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RPSO และตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทาน การได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ช่วยแสดงให้เห็นว่าน้ำมันปาล์มที่ถูกใช้ในธุรกิจของท่านมีที่มาจากแหล่งเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืน

ประโยชน์

 • ปฏิบัติตามการทดลองและการทดสอบกรอบการทำงาน

  เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด

 • ผ่านมาตรฐานความต้องการด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร

  ของลูกค้าและหน่วยงานที่มีส่วนในการกำกับดูแล

 • เปิดโอกาส

  สู่ตลาดใหม่ ๆ

 • ผ่านมาตรฐานข้อกำหนด

  ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมั่นใจ

 • เป็นผู้ช่วยสำคัญ

  ที่จะทำให้คุณเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น

 • การสนับสนุนที่ปราศจากข้อผูกมัด

  จากผู้นำในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ


บูโร เวอริทัส ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองด้านอาหารและการเกษตร

การมีใบรับรองด้านอาหารและการเกษตรจาก บูโร เวอริทัส จะช่วยให้องค์กรของคุณก้าวไปอยู่ในแนวหน้าของวงการ ทั้งด้านชื่อเสียงและความท้าทาย รวมถึงมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้นด้วย

บูโร เวอริทัส มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการเกษตรกว่า 5,700 คนที่พร้อมปฏิบัติการใน 140 ประเทศทั่วโลก ด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่กว้างขวางและความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและการตลาดท้องถิ่น

เราเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ให้การรับรองทั้งระดับชาติและสากลกว่า 50 แห่ง เครื่องหมายการรับรองด้านอาหารและการเกษตรของเราคือสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาว่าองค์กรจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป