Food & Agriculture

การรับรอง

ด้านอาหารและการเกษตร

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญมายาวนาน และถูกตอกย้ำความสำคัญด้วยความกังวลด้านสุขภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมองหาสัญลักษณ์ที่รับรองว่าอาหารของพวกเขาวมาจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนและปลอดภัย

บูโร เวอริทัส ให้บริการรับรองความปลอดภัยของอาหารและวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารโดยมีมาตรฐานข้อกำหนดที่หลายหลากให้เลือกตามความเหมาะสมของประเภทผลิตภัณฑ์

ความท้าทายทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของอาหาร ความรับผิดชอบต่อการกระทำ และผลิตภัณฑ์ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงปฏิบัติตามกฏหมายด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นด้วย ห่วงโซ่อาหารทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น การทำตามมาตรฐานที่คาดไว้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าในอดีต

ผู้บริโภคและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องต้องการรู้ที่มาที่ไปว่าอาหารผลิตจากวัตถุดิบแบบไหนและมีกระบวนการผลิตแบบใด บริการรับรองของเราจะช่วยยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

บริการรับรองอาหารและการเกษตรของ บูโร เวอริทัส จะนำท่านไปสู่มาตรฐานสูงสุดด้านอาหารและการเกษตร เติมเต็มข้อปฏิบัติอย่างเต็มที่ รวมถึงนำพาท่านไปสู่ตลาดสากล

ISO 22000 (GMP, HACCP) และ FSSC 22000 แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของอาหาร

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คืออะไร
HACCP คือระบบการจัดการคุณภาพขั้นสุดท้าย รวมถึงการวางมาตรการในการป้องกันและตรวจติดตามแก้ไข เพื่อให้อาหารที่ผลิตนั้นมีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อาจมีอันตรายต่อผู้บริโภค

GMP (Good Manufafacturing Practice) คืออะไร
GMP คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิตรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง HACCP และ GMP 
ระบบ HACCP เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการกับจุดที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นตําแหน่งสําคัญหรือเป็นจุดวิกฤต (Critical Control Points) ในการควบคุมมิให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ผู้บริโภค ส่วนระบบ GMP นั้นเป็นหลักการทั่วไปที่ว่าด้วยสุขลักษณะของการผลิตอาหาร ได้ระบุแนวทางการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การจัดการด้านอาคาร สถานที่ทําการผลิต การบํารุงรักษาและทําความสะอาดสถานที่ ทําการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมน้ำใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี การควบคุมสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ การควบคุมจุลินทรีย์ การควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค สุขลักษณะส่วนบุคคล การระบุ การทวนสอบผลิตภัณท์ รวมถึงการเรียกคืนผลิตภัณท์

ทั้ง 2 ระบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากสภาวะที่ว่า "สภาพแวดล้อมในการการผลิตที่ดี" ได้จากการดําเนินการตามหลัก GMP ซึ่งจะทําให้การควบคุมจุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ระบบ GMP จึงเป็นการจัดสุขลักษณะของการผลิตอาหารที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP  

ISO 22000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความปลอดภัยของอาหารเชิงรุกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานคือกุญแจสำคัญในการบรรเทาความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหารจาก บูโร เวอริทัส ช่วยให้คุณแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้ดียิ่งกว่าข้อกำหนดตามมาตรฐาน ร่วมกันกับ Good Manufacturing Practices (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

บูโร เวอริทัส ได้รับอนุญาตจากหน่วยรับรองสากล UKAS ในการอัพเกรดระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 22000:2018 

ปัจจุบันนี้ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ทั่วทุกมุมโลกพร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 22000:2018

FSSC 22000 คือ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่มีพื้นฐานมาจาก ISO 22000 และได้รับการรับรองจาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่งเป็นที่ต้องการในหมู่ผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วโลก

เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการเกษตรของเราสามารถตรวจสอบธุรกิจของท่านตามมาตรฐานเหล่านี้ ทั้งยังมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการได้รับการรับรองแก่องค์กรอีกด้วย

GAP พืช, สัตว์ และ ORGANIC พืช

GAP (Good Agricultural Practice) คือ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตพืชเพื่อการบริโภค เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค เช่น กุ้ง ปลา ทุกขั้นตอนของการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในระดับฟาร์มเพื่อจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสำหรับการบริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

Organic คือ ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน


บูโร เวอริทัส ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองด้านอาหารและการเกษตร

การมีใบรับรองด้านอาหารและการเกษตรจาก บูโร เวอริทัส จะช่วยให้องค์กรของคุณก้าวไปอยู่ในแนวหน้าของวงการ ทั้งด้านชื่อเสียงและความท้าทาย รวมถึงมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้นด้วย

บูโร เวอริทัส มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการเกษตรกว่า 5,700 คนที่พร้อมปฏิบัติการใน 140 ประเทศทั่วโลก ด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่กว้างขวางและความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและการตลาดท้องถิ่น

เราเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ให้การรับรองทั้งระดับชาติและสากลกว่า 50 แห่ง เครื่องหมายการรับรองด้านอาหารและการเกษตรของเราคือสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาว่าองค์กรจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป