Certification services

การรับรอง

ระบบมาตรฐาน

การรับรองระบบมาตรฐานคือสิ่งที่แสดงออกถึงความยอดเยี่ยมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กรได้ดีที่สุด

บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองของเรา

Bureau Veritas presents its Certification business

เนื่องด้วยการแข่งขันที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้องค์กรทุกขนาดต่างได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาสที่จะเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น

ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ความปลอดภัยของระบบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับรองระบบสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) พร้อมก้าวไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ให้บริการรับรองระบบมาตรฐานที่หลากหลายและครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วโลก บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากหน่วยรับรอง (Accreditation Body) ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ หรือ Certification Body (CB) สามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อยืนยันและให้การรับรองอย่างเป็นทางการ (พร้อมด้วยใบรับรอง) ว่าระบบการจัดการ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร หรือทรัพย์สิน มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะตามแต่ละมาตรฐานการรับรอง การรับรองระบบมักรวมถึงการตรวจสอบในพื้นที่จริง (on-site audit) การทดสอบและการตรวจสอบตามมาตรฐาน จากนั้นจะมีการตรวจติดตาม (surveillance audit) ในช่วงที่การรับรองมีผลบังคับใช้ อาจมีการตรวจทานโครงสร้างหากจำเป็น

 • ขั้นตอนการทำระบบมาตรฐาน ISO

  ขั้นตอนการขอรับรองระบบ ISO จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น นั้นไม่ยุ่งยาก เพียง 4 ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อใบรับรองระบบ และอีก 2 ขั้นตอนเพื่อการคงไว้ซึ่งใบรับรอง โดยขั้นตอนการจัดทำระบบมีดังนี้

  • กำหนดขอบเขต (scope) การรับรอง
  • Pre-audit - ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ การ Pre-audit มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดบอด และวินิจัยภาวะปัจจุบันขององค์กรเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน
  • Certification audit ขั้นตอนการตรวจประเมินนี้จะดำเนินการใน 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
   - ขั้นที่ 1 ดำเนินการสำรวจความพร้อม เพื่อยืนยันว่าองค์กรมีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
   - ขั้นที่ 2 ประเมินระบบการจัดการขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน
  • ใบรับรอง (Certificate) หากผลการตรวจประเมินในขั้นที่ 2 เป็นที่น่าพึงพอใจ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานเป็นอย่างดี องค์กรจะได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานที่ได้รับการตรวจประเมิน ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ตรวจประเมินผ่าน
  • ตรวจติดตาม (Surveillance audits) ภายหลังจากการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองแล้ว จะต้องมีการตรวจติดตามเพื่อยืนยันว่าองค์กรยังคงรักษามาตรฐานของระบบการจัดการตามข้อกำหนดไว้ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ
  • ดำเนินการ Re-certification หลังได้รับการรับรอง 3 ปี เพื่อต่ออายุใบรับรอง พร้อมยืนยันมาตรฐานความสอดคล้องและประสิทธิภาพของระบบการจัดการโดยรวม
 • ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง (Accreditation Body) กว่า 60 องค์กรทั่วโลก

  บูโร เวอริทัสฯ ดำเนินการรับรองทั่วโลกและได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง (Accreditation Body) กว่า 60 องค์กรทั่วโลก เพื่อให้สามารถบริการรับรองระบบและตรวจประเมินในระดับท้องถิ่นได้ ในฐานะผู้นำระดับโลก เรามีบริการรับรองและตรวจประเมินที่หลากหลายในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม:

  Bureau Veritas Certification Holding SAS ประเทศฝรั่งเศส

  IATF 16949 CDM (UNFCCC) SA 8000 (SAAS)
  ISO 9001 ISO 14001 IRIS (UNIFE)

  Bureau Veritas Certification Holding SAS ประเทศอังกฤษ 

  ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
  ISO 22000 FSSC 22000 BRC
  ISO 27001 ISO 22301 EN 9100/ 9110/ 9120 

  บริการทั้งหมดอยู่ภายใต้การรับรองระบบ UKAS จะดำเนินการภายใต้การควบคุมของ Bureau Veritas Certification Holding SAS - สาขาสหราชอาณาจักร

 • ใบรับรองรูปแบบใหม่ ตรวจสอบง่ายดายเพียงปลายนิ้ว

  บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นฯ ยกระดับบริการด้วยใบรับรองรูปแบบใหม่ ตรวจสอบง่ายดายเพียงปลายนิ้ว

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของใบรับรองด้วยนวัตกรรม QR Code ใบรับรองรูปแบบใหม่ที่สามารถย่นเวลาการตรวจสอบและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม สามารถแสดงข้อมูลในส่วนของเลขที่การรับรอง ขอบข่ายการรับรอง มาตรฐานที่รับรอง ชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง และอายุการรับรองในการแสกนเพียงครั้งเดียว

  full qr code

  มีผลต่อใบรับรองรูปแบบใหม่ที่ตัดสินการอนุมัติการรับรองนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

 • บริการรับรองสำเนาใบรับรอง (Certified True Copy)

  บริการรับรองสำเนาใบรับรอง (Certified True Copy)

  บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บูโร เวอริทัสซึ่งมีสาขากว่า 140 ประเทศ พันธกิจขององค์กร คือ การตรวจประเมินความสอดคล้อง (Conformity Assessment) กับมาตรฐานคุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health and Safety) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) โดยส่งมอบและออกใบรับรองระบบงานให้กับองค์กรต่างๆ ในแต่ละประเทศ

  การบริการรับรองสำเนาใบรับรอง (Certified True Copy) ของบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น สำหรับขั้นตอนการยื่นเอกสารนำเข้าสินค้า ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดประเภทเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ แยกส่วนในการทำงานกับ อย. และเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จึงไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใบรับรองที่รับรองโดย บูโร เวอริทัส ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย

  ในกรณีที่ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการอ้างอิง ทาง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอแจ้งว่าผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย

  1. Chief Executive (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)
  2. Certification Manager (ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบ)
  3. Certification Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายการดำเนินการรับรองระบบ)
  4. Technical Manager (ผู้จัดการทางวิชาการ)

  โดยบริการรับรองสำเนาใบรับรอง (Certified True Copy) จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ดังนั้นทางเราจึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการก่อนวันที่สินค้าเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมโรงพักสินค้า

ความเป็นกลางและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารของ BVC ในเรื่องความเป็นกลางสำหรับ ISO 14065 และ ISO 17029

  ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงต่อความเป็นกลางและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ วันที่ 22 เมษายน 2024

Download our Certification brochure

please specify your needs