Certification services

การรับรอง

ระบบมาตรฐาน

การรับรองระบบมาตรฐานคือสิ่งที่แสดงออกถึงความยอดเยี่ยมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กรได้ดีที่สุด

Bureau Veritas presents its Certification business

เนื่องด้วยการแข่งขันที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้องค์กรทุกขนาดต่างได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาสที่จะเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น

ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ความปลอดภัยของระบบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับรองระบบสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) พร้อมก้าวไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ให้บริการรับรองระบบมาตรฐานที่หลากหลายและครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วโลก บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากหน่วยรับรอง (Accreditation Body) ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ หรือ Certification Body (CB) สามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อยืนยันและให้การรับรองอย่างเป็นทางการ (พร้อมด้วยใบรับรอง) ว่าระบบการจัดการ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร หรือทรัพย์สิน มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะตามแต่ละมาตรฐานการรับรอง

การรับรองระบบมักรวมถึงการตรวจสอบในพื้นที่จริง (on-site audit) การทดสอบและการตรวจสอบตามมาตรฐาน จากนั้นจะมีการตรวจติดตาม (surveillance audit) ในช่วงที่การรับรองมีผลบังคับใช้ อาจมีการตรวจทานโครงสร้างหากจำเป็น

บูโร เวอริทัสฯ ดำเนินการรับรองทั่วโลกและได้รับการอนุมัติจากหน่วยรับรอง (Accreditation Body) กว่า 60 องค์กรทั่วโลก เพื่อให้สามารถบริการรับรองระบบและตรวจประเมินในระดับท้องถิ่นได้
ในฐานะผู้นำระดับโลก บริษัทฯ มีบริการรับรองและตรวจประเมินที่หลากหลายในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม:

Bureau Veritas Certification Holding SAS ประเทศฝรั่งเศส

Bureau Veritas Certification Holding SAS ประเทศอังกฤษ 

บริการทั้งหมดอยู่ภายใต้การรับรองระบบ UKAS จะดำเนินการภายใต้การควบคุมของ Bureau Veritas Certification Holding SAS - สาขาสหราชอาณาจักร

บริการการรับรองของเรา

Please contact

+66 2 670 4800

sale.support@bureauveritas.com

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นฯ ยกระดับบริการด้วยใบรับรองรูปแบบใหม่ ตรวจสอบง่ายดายเพียงปลายนิ้ว

อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของใบรับรองด้วยนวัตกรรม QR Code ใบรับรองรูปแบบใหม่ที่สามารถย่นเวลาการตรวจสอบและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม สามารถแสดงข้อมูลในส่วนของเลขที่การรับรอง ขอบข่ายการรับรอง มาตรฐานที่รับรอง ชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง และอายุการรับรองในการแสกนเพียงครั้งเดียว

full qr code

มีผลต่อใบรับรองรูปแบบใหม่ที่ตัดสินการอนุมัติการรับรองนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

หากไม่พึงพอใจบริการการรับรองจาก บูโร เวอริทัส หรือบริการขององค์กรอื่นที่ได้รับการรับรองจาก บูโร เวอริทัส ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านแสดงความคิดเห็นถึงเราโดยตรง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

วิธีการใช้เครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน

click here