red cover

อาหาร

และเครื่องสำอาง

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบใด บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจตราและรับรองที่หลากหลายที่จะช่วยให้องค์กรได้ตอบสนองต่อความต้องการมาตรฐานที่ดีกว่าเดิม ทั้งในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เหล่าผู้ตรวจของเรามีความรู้ครอบคลุมในแต่ละด้านของอุตสาหกรรมเฉพาะ รวมถึงข้อบังคับในท้องถิ่น การตลาด และภาษา เพื่อมอบทางออกที่ถูกประยุกต์ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ