spaceship

การขนส่ง 

และยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ การรถไฟ และอากาศยาน นั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมภาคส่วนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาข้อกำหนดอย่างรอบคอบ การเผยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคย อีกทั้งผู้บริโภคยังเพิ่มความคาดหวังถึงความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ห่วงโซ่อุปทานและโรงงานผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ การรถไฟ และอากาศยานจึงยิ่งมีความซับซ้อนและสากลมากกว่าที่เคย 

มุ่งสู่หนทางแห่งความสำเร็จด้วยการแสดงออกว่าท่านได้เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายเหล่านี้ ด้วยบริการการตรวจสอบและการรับรองสำหรับภาคอุตสาหกรรมการขนส่งต่าง ๆ ที่หลากหลายของ บูโร เวอริทัส ระบบการจัดการจะช่วยให้องค์กรมีความโดดเด่นทั้งด้านค่านิยมในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรเทาความเสี่ยง และเพิ่มพูนชื่อเสียงขององค์กร