clothing

SOFTLINES

การทดสอบเสื้อผ้าและสิ่งทอ

พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อลดคำร้องเรียนจากลูกค้า สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการเรียกคืนสินค้า

หลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยการทดสอบสิ่งทอ

ทุกวันนี้ ตลาดผู้บริโภคมีความแปรผันและความซับซ้อนสูง ทั้งผู้ผลิตตลอดจนผู้จัดจำหน่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าหมวดอุตสาหกรรม softline สิ่งทอ และเสื้อผ้า จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าของพวกเขาที่ส่งออกสู่ตลาดจะมีมาตรฐานมากพอ

การจะบรรลุจุดประสงค์นี้เป็นเรื่องที่ยากมาก ทั้งความเสี่ยงจากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจถูกเรียกคืนและสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานอาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและนำไปสู่การเปลี่ยนคืนสินค้า 

บูโร เวอริทัส มีบริการรับรองคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ให้บริการทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้วยการทดสอบ ตรวจสอบ และการให้คำปรึกษาเพื่อปกป้องแบรนด์ของคุณ

ประโยชน์จากโปรแกรมการประเมินรอบด้านของเรายังรวมถึงการตอบสนองต่อข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ ลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนคืนสินค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงและปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

บริการสำหรับเสื้อผ้าและสิ่งทอของเรามีดังนี้

  • การทดสอบด้านเคมี การวิเคราะห์ ด้านกายภาพ ความไวไฟ ประสิทธิภาพ และความคงทนของสี
  • REACH การทดสอบสารที่มีความเสี่ยงสูง โปรแกรมการตรวจสอบสถานะ และการให้คำปรึกษา
  • การตรวจสอบ การตรวจสอบทางสังคม และการประเมินโรงงาน
  • โปรแกรมพัฒนาโรงงาน
  • วิธีการเข้าสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่
  • การปฏิบัติตามข้อกฏหมายและการให้คำปรึกษาทางเทคนิค
  • เทคนิคการเขียนรายงานการปฏิบัติงานและคู่มือคุณภาพ
  • การสัมมนาทางเทคนิค (การทดสอบสิ่งทอ REACH ความปลอดภัยของเสื้อผ้าเด็ก ความไวไฟ และอื่น ๆ)