Our New Service

Restart your business with BV

click here
calendar

ปฏิทินการอบรม

การอบรมแบบทั่วไปเปิดโอกาสให้บุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ ได้เลือกการอบรมตามความสะดวกและงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งประเภทรายบุคคลและรายกลุ่มในทุกขนาด

สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง(กรุงเทพ)

UP COMING COURSE

[13 - 14 สิงหาคม 2563] 9.00 - 16.30 น.

Interpretation of GMP & HACCP Requirements & Internal Auditor

ราคา: 6,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานที่: กรุงเทพฯ

GMP_AUG2020

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา
+66 2 670 4881     PUBLIC TRAINING
+66 2 670 4886    IN HOUSE TRAINING