BV's Green line

BV'S GREEN LINE

OF SERVICES &

SOLUTIONS

DEDICATED TO

SUSTAINABILITY

บูโร เวอริทัส ให้บริการด้าน “การร่วมมือกันขององค์กรสู่สังคม” สร้างความเชื่อมั่นระหว่างองค์กร หน่วยงานทั่วไป และผู้บริโภค พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการสร้างแบบแผน เพิ่มประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ พร้อมก้าวเข้าสู่แบบแผนธุรกิจยั่งยืน 

เราคือผู้นำด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และบริการรับรอง บูโร เวอริทัส ได้แทรกแบบแผนความยั่งยืนเข้ากับทุกบริการของเรา

BV Green Line: เดินเคียงข้างท่านสู่เป้าหมายความยั่งยืน

บทบาทของเราในฐานะ Third-party มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างองค์กรและผู้บริโภคเสมอ และยิ่งมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นเมื่อสังคมของเราต้องการความโปร่งใส รวมถึงช่วยให้องค์กรได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับทุกคนด้วย

 บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกับลูกค้าในการก้าวไปสู่เป้าหมายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณภาพของสินค้าหรือบริการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เราสนับสนุนลูกค้าในการเลือกสรรแหล่งทรัพยากรและกระบวนการผลิต เรามีความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบตลอดจนการใช้สินค้า บูโร เวอริทัส พร้อมจับมือกับผู้ประกอบการด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างในขั้นตอนการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคาร และเรากำลังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านยานยนต์ใหม่ ๆ อีกด้วย เราพร้อมยืนเคียงข้างลูกค้าในการดำเนินการตามแบบแผนความยั่งยืน และก้าวข้ามความคาดหวังต่าง ๆ ของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

 • แหล่งทรัพยากรและการผลิต
  เราสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยองค์กรลด Carbon Footprint ด้วยจุดยืนด้านการเปลี่ยนย้ายแหล่งพลังงานและให้บริการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน บูโร เวอริทัส ช่วยลูกค้าร่างแบบแผน สร้าง และดำเนินการอย่างยั่งยืน
 • การบริโภคและการตรวจสอบย้อนกลับ
  เราเพิ่มระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน รวมถึงบริการสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น การรับรองมาตรฐานด้านอาหาร และแบบแผนเศรษฐกิจหมุนเวียน เราช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการยืนยันแหล่งทรัพยากรที่รับผิดชอบและยุติธรรม ด้วยการดำเนินการตามแบบแผนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเส้นทางของสินค้าได้ตลอดทั้งวงจรการผลิต
 • สิ่งก่อสร้างและอาคาร
  บูโร เวอริทัส สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยบริการตรวจสอบและตรวจประเมินเพื่อรับรองสิ่งก่อสร้างและอาคาร การรับรอง Green Building, การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งก่อสร้าง และบริการเกี่ยวกับอายุการใช้งานของสิ่งก่อสร้าง บริการเหล่านี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งก่อสร้างด้วยการบูรณะใหม่ รวมถึงสนับสนุนองค์กรในการเปลี่ยนแปลงไปสู่แผนลดการใช้พลังงาน
 • คล่องตัวกว่าที่เคย
  เราช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบขนส่งที่ยั่งยืนกว่าด้วยบริการด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนด้วย LNG/LPG ไม่เพียงเท่านั้น ประสบการณ์ด้านการเดินเรือกว่า 200 ปีทำให้เราสามารถสนับสนุนองค์กรในการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ และช่วยเหลืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สังคม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
  ในฐานะผู้ตรวจประเมินภายนอกและจุดยืนด้านความเป็นกลาง บูโร เวอริทัส สนับสนุนให้องค์กรลดความเสี่ยงด้วยการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคง รวมถึงด้านธรรมภิบาลด้วยบริการเกี่ยวกับจริยธรรมและความซื่อสัตย์  เรามีบริการตรวจประเมินด้านสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรการโดยรวม บูโร เวอริทัส สนับสนุนองค์กรด้วยการตรวจประเมินด้านมนุษยธรรม ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ การรับรองการต่อต้านการทุจริต ความปลอดภัยสารสนเทศ และการรับรองความมั่นคงทางไซเบอร์ภายใต้แบบแผนขององค์กรและหลักจริยธรรม รวมถึงบริการด้านแบบแผน CSR ได้แก่ การตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการ และการตรวจรับรองรายงาน

องค์กรต่าง ๆ สามารถรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงได้ด้วยบริการด้านความโปร่งใสของเรา บูโร เวอริทัส สนับสนุนองค์กรด้วยการสร้างช่องทางการตรวจสอบย้อนกลับ ความชัดเจน และความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลขององค์กร