Clarity

CLARITY BY BUREAU VERITAS: เผยเส้นทางสู่ ESG ขององค์กรอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

องค์กรขนาดใหญ่และ SME ต้องรับมือกับแรงกดดันจากสังคมที่สอดส่องข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของพวกเขาอย่างละเอียด ในปัจจุบัน องค์กรจะถูกจับตามองในส่วนของผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลประกอบการและความก้าวหน้าขององค์กรเสียอีก บูโร เวอริทัส ได้รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายกว่า 140 ประเทศทั่วโลกของเราผ่านการประเมิน จนกลั่นออกมาเป็น Clarity บริการที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยในการตัดสินใจ ให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

Clarity by Bureau Veritas: bring transparency and credibility to ESG commitments

CLARITY: บริหารจัดการเส้นทางสู่ ESG และตรวจตราแผนงานด้านความยั่งยืน

Clarity จาก บูโร เวอริทัส ช่วยสนับสนุนท่านในหลายแง่มุม ทั้งด้านสังคม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, climate change, จริยธรรมและแหล่งทรัพยากรทีรับผิดชอบ ตลอดจนสวัสดิการสัตว์, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการของเสีย บริการใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ BV Green Line of services and solutions เราจะประเมินระดับ ESG ของท่าน และนำไปคำนวนออกมาในรูปแบบของ digital dashboard

ซึ่งการตรวจประเมินจะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • การลงพื้นที่ตรวจประเมิน หรือแบบประเมินตนเอง

  ระบบดิิจิทัลของ Clarity มีขั้นตอนที่ใช้งานง่ายและมีโมดูลาร์ที่ยอดเยี่ยม การประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่เอง หรือส่งแบบประเมินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรทำเองก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินแบบใด ข้อมูลจากแบบประเมินนั้นจะถูกรับรองโดย บูโร เวอริทัส ทั้งสิ้น วิธีการนี้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตรวจสอบห่วงโซ่คุณค่าอันซับซ้อนนี้ในระดับโลกได้ง่ายดายอย่างคาดไม่ถึง รวมทั้งยังสามารถประเมินสินทรัพย์ พื้นที่ภายใน และ/หรือคู่ค้าตามรายการ ESG ของ Clarity ได้อีกด้วย

 • ให้คะแนนอย่างเป็นระบบ

  การตรวจสอบเบื้องต้นจะถูกนำมาคำนวนคะแนนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับขององค์กรเมื่อเทียบกับข้อควรระวังด้านความยั่งยืน

 • digital dashboard (“MyRadar”)

  MyRadar จะรวบรวมผลการประเมินและรายงานการตรวจประเมินทั้งหมดให้ท่านได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน และจัดกลุ่มห่วงโซ่คุณค่าที่ไม่สอดคล้องตามหัวข้อ, ที่ตั้ง, และระดับความเสี่ยงได้ในคลิกเดียว ผลคะแนนนี้เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะทำให้ท่านเข้าใจประสิทธิภาพขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

 • คุมแผน ESG ให้อยู่หมัด

  องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก MyRadar และมุ่งเน้นปรับปรุงในจุดเสี่ยงที่ไม่สอดคล้อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป รวมถึงตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

Image
Clarity logo

ประยุกต์ใช้ modular approach เพื่อจัดการความยั่งยืนในหลายแง่มุม

Clarity มีการนำหลักการ modular approach มาใช้ ช่วยให้ท่านสามารถจัดการความยั่งยืนในหลายแง่มุม โดย ESG checklist จาก บูโร เวอริทัส มีสองรูปแบบ ดังนี้

 • cross-industry modules แบบประเมินทั่วไปที่ปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ ช่วยให้ท่านเห็นภาพประสิทธิภาพการดำเนินงานของห่วงโซ่คุณค่าใน 6 แง่มุม ตั้งแต่ด้านสังคม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, climate change, จริยธรรม, และแหล่งทรัพยากรที่รับผิดชอบ (เช่น ตรวจตราห่วงโซ่คุณค่าที่ดำเนินงานตามข้อกำหนดและจุดประสงค์ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน)
 • specialty modules ออกแบบมาจากอุตสาหกรรมเฉพาะ ช่วยให้องค์กรได้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ ESG ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก (เช่น การตรวจสอบย้อนกลับหรือสวัสดิการสัตว์สำหรับธุรกิจเกษตรกรรมและอาหาร, การประเมินขอบเขต 1, 2 ,และ 3 ตามหลัก Net Zero สำหรับธุรกิจน้ำมันและเชื่อเพลิง เป็นต้น)

สร้างทางออกปัญหาด้วยตัวเอง

Clarity สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ช่วยให้องค์กรวางแผนสู่ความยั่งยืนได้ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกใช้วิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญของเราคิดให้แล้ว หรือเลือกปรับแต่งบางส่วนให้เหมาะสมกับแผนงานขององค์กรก็ได้ 

หากธุรกิจของท่านต้องใช้ checklist แบบพิเศษ ทางเราสามารถสร้าง bespoke Clarity module ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ เราทราบดีว่าแผนงานด้านความยั่งยืนของท่านมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และ Clarity จะช่วยผลักดันแผนงานนั้นให้เป็นไปได้และน่าเชื่อถือ

ขั้นตอนสนับสนุนทางดิจิทัล

ความเรียบง่ายของ Clarity มาจากการสนับสนุนโดยโปรแกรมทั้ง 3 ดังนี้

 • Onboarding ช่วยให้คู่ค้ารายสำคัญเริ่มทำแบบประเมินได้โดยการสร้างโปรไฟล์ในฐานข้อมูลของเรา
 • Maia+ portal จะช่วยเก็บแบบสอบถามและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของคำตอบไว้ในรูปแบบของห้องเอกสาร (รูปภาพ, วีดีโอ, ข้อกำหนด, รายงาน, และอื่น ๆ ) ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง บูโร เวอริทัส และผู้ประเมินเป็นไปอย่างงายดายยิ่งขึ้น
 • MyRadar ซึ่งเป็น digital dashboard ที่จะแสดงผลคะแนนความยั่งยืนและรายการความไม่สอดคล้องของสินทรัพย์, ที่ตั้ง, ซัพพลายเออร์ และอื่น ๆ MyRadar มีการแสดงผลที่เข้าใจง่าย ช่วยให้องค์กรมองภาพ ESG ของตนได้อย่างชัดเจน และปรับปรุงการดำเนินการในอนาคตได้อย่างทันท่วงที