food

GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI) CERTIFICATION

ผู้ประกอบการค้าปลีกอาหารขนาดใหญ่ทั่วโลกเริ่มกำหนดให้คู่ค้าของตนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของ GFSI มากขึ้น ดังนั้นหากท่านต้องการขยายตลาด การปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานจาก GFSI พร้อมด้วยความช่วยเหลือจาก บูโร เวอริทัส จึงเป็นก้าวเดินที่สำคัญ

ความซับซ้อนและธรรมชาติของห่วงโซ่อาหารทั่วโลกกำลังทวีความยุ่งยากมากขึ้นเมื่อประเด็นเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารกลายเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายนี้ อาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของ GFSI จึงเป็นคำตอบของผู้ค้าปลีกหลายแห่ง The Global Food Safety Initiative หรือ GFSI คือ องค์กรไม่หวังผลกำไรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยของอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยมาตรฐานที่ผ่านการยอมรับจาก GFSI นั้นครอบคลุมทั้งในด้านเกษตรกรรม บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า

บูโร เวอริทัส ให้บริการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI การได้รับรองระบบการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ช่วยแสดงให้ผู้ค้าปลีกและลูกค้าได้เห็นว่าองค์กรของท่านมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการอาหารปลอดภัยที่ดีที่สุดอย่างเคร่งครัด เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสู่สากล และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอาหารให้ดีกว่าเดิม

การรับรองมีข้อดีอย่างไร

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

  ด้วยการแสดงให้เห็นถึงคำมั่นด้านอาหารปลอดภัย

 • ระบุและควบคุมจุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร

  ด้วยแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ด้วยการตรวจประเมินเป็นประจำเพื่อพิสูจน์ว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

 • ก้าวไปให้ไกลยิ่งกว่า

  พัฒนาระบบการจัดการให้ยอดเยี่ยมเหนือข้อกำหนด

 • มุ่งสู่ตลาดสากลอย่างมั่นคง

  ด้วยการรับรองระบบมาตรฐานที่ห้างค้าปลีกทั่วโลกให้การยอมรับ

FSSC 22000

FSSC 22000 คือ มาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ GFSI ให้การยอมรับ โดยมาตรฐานนี้มีพื้นฐานมาจาก ISO 22000 และเป็นที่ต้องการของห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วโลก การรับรอง FSSC 22000 ช่วยเปิดประตูสู่ตลาดสากลให้กว้างยิ่งขึ้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัยของ บูโร เวอริทัส ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกก็สามารถให้การตรวจประเมินและออกใบรับรอง FSSC 22000 ให้กับองค์กรของท่านได้

BRCGS AND IFS ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัย

การได้รับการรับรองมาตรฐานของสมาคมการค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ British Retail Consortium (BRC) และมาตรฐานอาหารสากล International Food Standard (IFS) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้พัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอย่างจริงจัง ห้างค้าปลีกหลายแห่งในสหราชอาณาจักร เยอรมัน และฝรั่งเศส ต้องการให้คู่ค้าของพวกเขาได้รับรอง BRCGS และ IFS การได้รับรองมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้องค์กรก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้ค้า และลดความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของอาหาร

บูโร เวอริทัส ได้รับสิทธิ์ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน BRCGS และ IFS รวมถึง RCGS Global Standard for Food Safety, BRCGS Global Standard for Packaging and Packing Materials, BRCGS Global Standard for Storage and Distribution, the IFS Food และ IFS Logistics standards.

GLOBALG.A.P. AND BAP รับรองการเกษตรและการประมงอย่างรับผิดชอบ

การรับรอง GLOBALG.A.P. และ BAP certification จาก บูโร เวอริทัส ช่วยแสดงให้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรและการประมงของท่านมีความสอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม GLOBALG.A.P. คือ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหารที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรและการประมง มาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่สอดคล้องกับ Good Agricultural Practices (GAP) ซึ่งว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสัตว์ ส่วน Best Aquaculture Practices (BAP) คือ มาตรฐานหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของการประมงทั้งหมด ตั้งแต่โรงเพาะฟักและอาหารสัตว์ ไปจนถึงการทำฟาร์มและการแปรรูป การรับรอง BAP คือ เครื่องหมายที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กร

สำหรับ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เราได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้ตรวจประเมินและรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์