REPORT ASSURANCE

รายงานด้านความยั่งยืน

การรายงานผลด้านความยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสสำคัญต่อการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง การรับรองรายงานอย่างอิสระของ บูโร เวอริทัส ช่วยให้องค์กรสื่อถึงจริยธรรมทางธุรกิจและสร้างหนังสือรับรองด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเขาได้

ปัจจุบันนี้ องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญกับการตรวจสอบธุรกิจของพวกเขาจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน นักลงทุน ผู้บริโภค และลูกค้า องค์กรต่าง ๆ ถูกคาดหวังให้แสดงออกถึงความโปร่งใสและเปิดเผยผลกระทบด้านความยั่งยืนของพวกเขาต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

บูโร เวอริทัส ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระ เราช่วยให้องค์กรพิสูจน์ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนของพวกเขานั้นมีความเที่ยงตรงและปราศจากอคติ ไม่เพียงแค่การตรวจสอบข้อมูล การรับรองรายงานจาก บูโร เวอริทัส ยังเปิดโอกาสให้องค์กรใด้แสดงออกถึงการปฏิบัติการที่ดีที่สุดในรายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (หรือที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน, CSR, CR และ ESG)

เราจะสนับสนุนองค์กรได้อย่างไร

เนื่องจากเป็นหน่วยงานอิสระ บูโร เวอริทัส ช่วยชี้ให้เห็นเป้าหมายในรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปนั้นถูกต้องและปราศจากอคติ

เพราะแผนพัฒนาความยั่งยืนของแต่ละองค์กรมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ทีมบริการด้านความยั่งยืนของเราจะช่วยมอบทางออกที่เฉพาะและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

วิธีการของเราเป็นที่รู้กันว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และเรายังคงทบทวนและปรับเปลี่ยนข้อกำหนดภายในของเราเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบการทำงานที่มีอยู่ รวมถึงมาตรฐานการรับประกัน AA1000 และแนวทางการรายงานผล GRI G4

บริการรับรองรายงานความยั่งยืนของเรายังหมายรวมถึง:

 • การรับรองรายงานด้านความยั่งยืนอิสระ รวมถึงการตรวจสอบรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การตรวจสอบข้อมูลด้านความยั่งยืน

 

ประโยชน์:

 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

  ว่าข้อมูลในรายงานนั้นมีความสอดคล้อง สมบูรณ์ และถูกต้อง

 • ลดความเสี่ยงขององค์กร

  ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจผิดพลาด หรือข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิด

 • ได้รับ feedback ที่มีประโยชน์จากการปฏิบัติ

  และการพัฒนาที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และนำเสมอข้อมูลด้วย

 • ได้รับการสนับสนุน

  จากทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านความยั่งยืน

 • ได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบจาก บูโร เวอริทัส

  ผู้นำดานการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรองระดับโลก