OUR MISSION

พันธกิจของเรา 

สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ

พันธกิจของเรา "SHAPING A WORLD OF TRUST"

บูโร เวอริทัส ให้บริการด้าน “การร่วมมือกันขององค์กรสู่สังคม” สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกันระหว่างบริษัท หน่วยงานทั่วไป และผู้บริโภค มุ่งมั่นแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาที่จำกัดโดยยึดพันธกิจเป็นสำคัญ

การันตีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่ บูโร เวอริทัส เชื่ออย่างจริงใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมได้

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และจริยธรรม คำแนะนำและการตรวจประเมินที่เป็นกลาง การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

บูโร เวอริทัส ให้ความสำคัญกับอะไร

บูโร เวอริทัส ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมรักษามาตรฐานอันยอดเยี่ยมด้วยความรับผิดชอบ เราสร้างความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้า แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแสวงหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความถ่อมตน เราดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเพียบพร้อม รวมถึงปัจจัยด้านจริยธรรม ความปลอดภัย และการดำเนินงานทางการเงินอย่างรอบคอบ ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมร่วมกันของเรา

ประสิทธิภาพในการทำงานและความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นและความถ่อมตน ความรับผิดชอบและความเปิดกว้าง คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของบุคลากรจาก บูโร เวอริทัส เรามีความภาคภูมิใจที่คนของเราได้มอบบางอย่างให้กับงานที่ทำ เราเคารพบุคลากรของเราและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพขององค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำงานกันเป็นทีมโดยไม่ลืมที่จะสร้างผลกระทบในทางที่ดีไว้
ที่ บูโร เวอริทัส เราเชื่อว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่น่าจดจำถือเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง และเป็นโอกาสสำหรับทุกคน เป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและผลกระทบทางบวก เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่อนาคต เป็นสิ่งยืนยันถึงการเติบโตและการพัฒนา

BV value

Leave your Mark