OUR MISSION

พันธกิจของเรา 

สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ

บูโร เวอริทัส ให้บริการด้าน “การร่วมมือกันขององค์กรสู่สังคม” สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกันระหว่างบริษัท หน่วยงานทั่วไป และผู้บริโภค มุ่งมั่นแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาที่จำกัดโดยยึดพันธกิจเป็นสำคัญ

พันธกิจของบริษัทฯ คือการช่วยให้ลูกค้าสามารถยกระดับมาตรฐานฯ ด้วยการลดความเสี่ยง พัฒนาประสิทธิภาพ และเสนอแนะแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ในธุรกิจ เพื่อยกระดับความท้าทายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และจริยธรรม คำแนะนำและการตรวจประเมินที่เป็นกลาง การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ