OUR MISSION

พันธกิจของเรา 

สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ

พันธกิจของเรา "SHAPING A WORLD OF TRUST"

บูโร เวอริทัส ให้บริการด้าน “การร่วมมือกันขององค์กรสู่สังคม” สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกันระหว่างบริษัท หน่วยงานทั่วไป และผู้บริโภค มุ่งมั่นแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาที่จำกัดโดยยึดพันธกิจเป็นสำคัญ

การันตีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่ บูโร เวอริทัส เชื่ออย่างจริงใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมได้

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และจริยธรรม คำแนะนำและการตรวจประเมินที่เป็นกลาง การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

Image
MANIFESTO

At Bureau Veritas, Safety is an Absolute!