Our New Service

Restart your business with BV

click here
OUR MISSION

พันธกิจของเรา 

สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ

บริษัทของเราให้บริการด้าน “การร่วมมือกันขององค์กรสู่สังคม” เราสร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกันระหว่างบริษัท หน่วยงานทั่วไป และผู้บริโภค เรามุ่งแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาที่จำกัดโดยยึดพันธกิจเป็นสำคัญ

พันธกิจของเราคือการช่วยให้ลูกค้าสามารถยกระดับมาตรฐานฯ ด้วยการลดความเสี่ยง พัฒนาประสิทธิภาพ และเสนอแนะแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ในธุรกิจของลูกค้า เพื่อยกระดับความท้าทายด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมหลักของเราประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และจริยธรรม คำแนะนำและการตรวจสอบที่ยุติธรรม การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ