emission for GHG

การจัดการการเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกเป็นหนึ่งในกลุ่มมลพิษที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลก หลายหน่วยงานทั่วโลกเริ่มตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ แนวทางมาตรฐานและการรายงานช่วยให้องค์กรวัดและควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน อีกทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกยังสามารถพิสูจน์ระดับการลดการปล่อยก๊าซได้อีกด้วย

บริการการจัดการเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกของเรา: