emission for GHG

คาร์บอน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาสำคัญในยุคนี้ ดังนั้น ทั้งภาครัฐ องค์กร และบุคคลทั่วไป จึงพยายามหาทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากตนให้มากที่สุด

หลายองค์กรเริ่มตั้งเป้าหมายในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจำกัดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก เพื่อการนี้ องค์กรมีลำดับความสำคัญ 3 ประการ คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน การจัดการภายในและการใช้พลังงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และการชดเชยคาร์บอนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยได้

บูโร เวอริทัส สนับสนุนองค์กรในการบริหารการใช้พลังงานและลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เราให้บริการตรวจประเมิน รับรอง และให้การยืนยันว่าองค์กรมีความพยายามในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากพวกเขา

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินและรายงานการปล่อยคาร์บอนขององค์กรและระบุจุดที่ต้องพัฒนาได้อย่างแม่นยำ เพราะข้อมูลที่แม่นยำคือพื้นฐานของประสิทธิภาพที่ดี บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานที่หลากหลาย รวมถึงแบบแผนการกำกับดูแลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งช่วยให้องค์กรลดการปล่อยมลพิษและสามารถลำดับความสำคัญของความยั่งยืนได้

การรับรองสำหรับการชดเชยและการกำจัดคาร์บอน

แนวทางการชดเชยคาร์บอนและการกำจัดก๊าซเรือนกระจกช่วยให้องค์กรจำกัดหรือสร้างสมดุลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์กร บูโร เวอริทัส สามารถตรวจสอบการชดเชยและการกำจัดคาร์บอน ช่วยยืนยันความถูกต้องของคาร์บอนเครดิตและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

มั่นใจในความโปร่งใสของการดำเนินการความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral)

เพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการขององค์กรสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง องค์กรจะต้องยืนยันด้วยหลักฐานการปฏิบัติการด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ในฐานะ third party บูโร เวอริทัส ให้บริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานที่องค์กรต้องการ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ระบุว่าองค์กรต้องมีการตรวจตราอัตราการปล่อยคาร์บอน ระบุขอบเขตที่ด้อยประสิทธิภาพ ตรวจวัดการลดการปล่อยมลพิษ และซื้อคาร์บอนเครดิตในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อชดเชยสารปนเปื้อนที่ถูกปล่อยออกไป

บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (net zero) 

องค์กรที่ตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) จะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน บูโร เวอริทัส สนับสนุนองค์กรด้วยการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเมินผลการดำเนินงานลดและกำจัดก๊าซเรือนกระจก และรับรองรายงานการดำเนินงานเพื่อจุดประสงค์ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

รับรองการลงทุนการเงินสีเขียว (Green Finance)

องค์กรเริ่มมีการลงทุนในโครงการ Green Finance มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้นำไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจรับรองมาตรฐานของ climate bond และตราสารหนี้สีเขียว (green bond) ช่วยให้องค์กรสามารถแสดงให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าการลงทุนของพวกเขาสร้างผลกระทบทางบวกและมีความโปร่งใส

บริการเกี่ยวกับคาร์บอนของเรา: