14064

ISO 14064 
การตรวจสอบ

ก๊าซเรือนกระจก

ISO 14064 คืออะไร


ISO 14064 ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ISO 14064-1, ISO 14064-2 และ ISO 14064-3 มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสากลจะช่วยให้คุณสามารถวัดและรายงายผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจะสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการปรับใช้กฏหมายและข้อกำหนดเดียวกัน ทุกองค์กรจะสามารถเปรียบเทียบตนกับองค์กรอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างโอกาสในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี

ความท้าทายของคุณ

การเปลี่ยนแปลงอุณภูมิของโลก (Climate change) มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ภาครัฐและผู้ถือหุ้นที่มีหัวสมัยใหม่จึงกำลังพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลต่าง ๆ และแผนสร้างแรงจูงใจเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่นตลาดหุ้น ภาษี แผนโน้มน้าวด้วยความสมัครใจ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และการอายัดคาร์บอน

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

บริการการรับรองของ บูโร เวอริทัส จะช่วยสนับสนุนองค์กรในด้านแนวคิดที่สอดคล้อง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราตรวจสอบและทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณ ซึ่งจะช่วยองค์กรของคุณในการจัดการหนี้สิน ทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ของ ISO 14064

  • สร้างโอกาสในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับองค์กรทั่วโลก
  • สร้างความสอดคล้องและความโปร่งใสในการรายงานผล
  • เพิ่มศักยภาพในการจัดการหนี้สินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก
  • ช่วยในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการริเริ่มโครงการก๊าซเรือนกระจก