องค์กรต่าง ๆ ถูกเรียกร้องให้แสดงออกว่าพวกเขามีการปฏิบัติต่อปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก

บริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส การสื่อเนื้อหาเฉพาะทางให้เข้าใจง่ายขึ้น และตัวแปรที่วัดได้ด้วยการจัดให้การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้เป็นหัวข้อสำคัญในแผนความยั่งยืน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือวิธีการตรวจประเมินและรายงานผลที่ช่วยให้องค์กร อาคาร และเมือง ได้คำนวณปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังระบุจุดที่ควรพัฒนาได้อีกด้วย บูโร เวอริทัส มีประสบการณ์มากมายในการตรวจรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFV) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีการตรวจวัดและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างเข้มงวดและโปร่งใส

คาร์บอนฟุตพริ้นท์คือแบบแผนอันเป็นที่รู้จักในหมู่องค์กรที่ต้องการหาวิธีการติดตามและลดปริมาณคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาจากองค์กร การติดตามและการรายงานผลอย่างแม่นยำช่วยชี้ให้องค์กรเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนตรงจุดไหนเพื่อลดผลกระทบสู่ภายนอกและก้าวเขาใกล้เป้าหมาย Net Zero ยิ่งขึ้น

ทั้งมาตรฐานและมาตรการโดยสมัครใจ และระบบการบังคับรายงานผลมีไว้เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถประเมินและรายงานผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส การใช้วิธีแบบองค์รวม หรือวิธีการใช้แนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยมอบข้อมูลและแนวทางที่องค์กรต้องการสำหรับการลดการปล่อยมลพิษ

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจอย่าง บูโร เวอริทัส เปรียบเสมือนการประกาศจุดแข็งและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามีบริการรับรองและตรวจสอบที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ท่านจำกัดการปล่อยคาร์บอนและทำให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของระบบจะไม่เปลี่ยนไป

ประโยชน์ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • ทำให้แน่ในว่าองค์กรดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  สอดคล้องกับข้อกฎหมาย

 • พิสูจน์ความมุ่งมั่น

  ในการมุ่งสู่ความยั่งยืนและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของการสื่อสาร

 • เริ่มก้าวแรก

  ในการพัฒนาไปสู่การจำกัดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน

 • สร้างความเชื่อมั่นระว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ด้วยรายงานที่เปิดเผยและข้อมูลยืนยันจาก third party

 • เพิ่มพูนชื่อเสียงให้แก่องค์กรและสินค้าหรือบริการ

  ด้วยการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ถูกต้อง

 

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจก


ISO 14064-1 ประกอบด้วยข้อกำหนดและแนวทางในการตรวจวัดปริมาณและรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำจัดในระดับองค์กร มาตรฐานนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบตลอดจนการรับรองการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก บูโร เวอริทัส ให้บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ ISO 14064-1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เชื่อมั่นได้ว่าเรามีประสบการณ์มากมายสำหรับมาตรฐานนี้ อีกทั้งรายงานผลของการรับรองนี้จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความแม่นยำในการตรวจวัดและคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ดำเนินการตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการบิน

การรับรองการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมการบินภายใต้ Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) คือข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติการบินทั่วโลกตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้กำหนดไว้ บริการตรวจประเมินเพื่อการรับรองจาก บูโร เวอริทัส ช่วยให้สายการบินต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองระบบได้