airplane

CORSIA

 

ธุรกิจการบินมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกือบถึงร้อยละ 2 ของโลก และตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CORSIA จะช่วยให้สายการบินต่าง ๆ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

เนื่องจากมีการเดินทางทางอากาศมากขึ้นเรื่อย ๆ ความกดดันในการลด carbon footprint ของผู้ประกอบการอากาศยานจึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในผลที่ตามมาจากการเดินทางของพวกเขามากขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรวัดเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) โดย ICAO (the International Civil Aviation Organization) มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจการบินประสบความสำเร็จในการลดและชดเชยการปล่อยพลังงาน และนำไปสู่การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ การตรวจสอบการปล่อยพลังงานภายใต้ CORSIA คือข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการบินสากลใน 117 รัฐที่เป็นสมาชิกของ ICAO 

บริการตรวจสอบ CORSIA ของ บูโร เวอริทัส ช่วยให้สายการบินต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ประโยชน์หลักของ CORSIA

 • ผ่านข้อบังคับต่าง ๆ

  ด้วยแผนการตรวจตราการปล่อยพลังงานและการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานอย่างอิสระ

 • แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

  ด้วยการสร้างความเป็นไปได้ในการงดและชดเชยการปล่อยพลังงาน

 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

  ด้วยการตรวจตราการปล่อยพลังงานที่โปร่งใส รายงานผล และตรวจสอบได้

 • สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

  ด้วยการทำงานร่วมกันกับหนึ่งในผู้นำด้านการตรวจสอบในธุรกิจการบิน

CORSIA: ข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนจนเท่ากับศูนย์

CORSIA คือแผนการลดและชดเชยการปล่อยคาร์บอนสำหรับธุรกิจการบินที่กำหนดขึ้นโดย ICAO เป็นแบบแผนสากลและข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบอากาศยานแรกที่จัดทำโดยสมาชิกรัฐของ ICAO ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อธุรกิจการบินโดยเฉพาะ การรายงานที่ล่าช้า หรือรายงานที่ล้มเหลวอาจต้องถูกปรับโดยผู้มีอำนาจควบคุมในท้องถื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ผู้ประกอบการสากลจะต้องมีข้อมูลการปล่อยพลังงานของปี 2019 และ 2020 ที่ตรวจสอบโดยผู้รับรองอิสระอย่าง บูโร เวอริทัส เพื่อสร้างมาตรฐานขององค์กร ในปีถัดไป นอกจากรายงานประจำปีแล้ว สายการบินจะต้องเพิ่มรายงานเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และการซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการบินทั่วโลกให้บรรลุข้อปฏิบัติของ CORSIA รวมถึงการตรวจตรา รายงาน ตรวจสอบ และชดเชย

รักษาชื่อเสียงของคุณ

ในปีที่กำลังจะถึงนี้ องค์กรที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการลด carbon footprint จะช่วยสร้างชื่อเสียงและเป็นประโยชน์ในตลาดการแข่งขันที่สูงขึ้น ข้อบังคับลดการปล่อยพลังงานและรายงานของ CORSIA จะช่วยสื่อถึงความมุ่งมั่นในความยั่งยืนของสายการบินแก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหลาย  

เครือช่ายผู้ตรวจสอบทั่วโลกของ CORSIA

บูโร เวอริทัส คือหนึ่งในองค์กรที่มีการตรวจสอบที่มากด้วยประสบการณ์มากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการอนุญาตให้มอบการตรวจสอบ CORSIA  ด้วยเครือข่ายผู้ตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสากลที่แข็งแกร่ง ทีมของเราให้บริการเกี่ยวการปฏิบัติการด้านการบินรายคนด้านภาษาท้องถิ่นของพื้นที่นั้น ๆ