ISO 22301 

ISO 22301 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

จัดการกับภัยคุกคามความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่านด้วย ISO 22301

ความท้าทายทางธุรกิจ

การแทรกแซงบริการสาธารณูปโภค การขัดข้องและการฝ่าฝืน IS/IT ไม่ว่าจะด้วยความเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ภัยธรรมชาติ อากาศที่แปรปรวนอย่างหนัก การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภัยคุกคามที่อาจสร้างความเสียหาย หรือแม้แต่การทำลายธุรกิจของท่านด้วยการกัดกินห่วงโซ่อุปทาน มาตรฐานคุณภาพ หรือความปลอดภัยในองค์กร

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่านจะสามารถก้าวข้ามทุกเหตุไม่คาดฝันและฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือการสร้างแบบแผนการจัดสรรความรับผิดชอบและทรัพยากรเพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยง วางแผนสำหรับเหตุวิกฤต สร้างวิธีการควบคุม และแบบแผนการปฏิบัติการ

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

บูโร เวอริทัส มีหลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจมาตรฐาน ISO 22301 มากยิ่งขึ้น รวมถึงการรับรองระบบมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากภายนอกสำหรับระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ด้วยการดำเนินการตามข้อปฏิบัติระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถส่งข่าวสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการแสดงให้เห็นว่าท่านได้เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสามารถรับมือและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์

เราสามารถสนับสนุนท่านในด้านเหล่านี้

 • ความรู้ความเข้าใจ

  ใน ISO 22301 และวิธีประยุกต์ใช้ในองค์กร

 • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น

  ด้วยการได้รับใบรับรองจาก ISO 22301


 • ชี้จุดที่ควรปรับปรุง

  ด้วยการตรวจสอบที่อิงจาก ISO 22301

ประโยชน์ของ ISO 22301

 • เสริมสร้างชื่อเสียงของคุณ

  ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก


 • สร้างเกราะป้องกัน

  ให้กับห่วงโซ่คุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องทางธุรกิจไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามแบบใด


 • สร้างความโดดเด่น

  ในการแข่งขันด้วยการพัฒนาความสามารถในการฟื้นฟูธุรกิจ

 • ลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน

  การป้องกันการสูญเสียรายได้ และรักษาความคล่องตัวทางการเงิน

 • มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรจะปลอดภัย

  และลดความเสี่ยงในการละเมิดข้อกำหนด

 • การสนับสนุนจากผู้นำระดับโลก

  ในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง

 • เพิ่มความตระหนักรู้

  ให้กับบุคลากรผ่านการอบรม