keyboard

ระบบมาตรฐานการจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สร้างเกราะป้องกันให้กับข้อมูลขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบมาตรฐานการจัดการในตระกูล ISO 27000

ความท้าทายขององค์กร

ในยุคที่โลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก การรุกล้ำทำลายความปลอดภัยของข้อมูลจึงเพิ่มขึ้น ความผิดพลาดเดียวอาจทำลายภาพลักษณ์ทั้งหมดขององค์กร กระทบต่ออนาคตและรายได้ขององค์กร และทำให้ฐานลูกค้าต้องสั่นคลอน

องค์กรขนาดใหญ่มักตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเสมอ แต่ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เอง ท่านจะต้องพบเจอกับกฏระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและความคาดหวังด้านการมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากหุ้นส่วนที่เพิ่มมากขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรมากมายจึงเห็นความสำคัญของโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากตระกูล ISO 27000

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

การดำเนินการตามระบบการจัดการช่วยรักษาความปลอดภัยด้านความลับ ความสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ช่วยลดความเสี่ยงที่จะโดนรุกล้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างเต็มที่

เราสามารถสนับสนุนให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการที่ถูกต้องสำหรับความท้าทายในธุรกิจและการได้รับการรับรอง

เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และวิธีที่บริหารจัดการควบคุมพิเศษ รวมถึงวิธีที่จะปกป้องฐานข้อมูลและจัดการกับการรุกล้ำความปลอดภัยที่อันตราย

ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ไปจนถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยที่องค์กรต่างๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่นำข้อมูลเหล่านั้นไปเปิดเผยหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ

บูโร เวอริทัส ให้บริการตรวจประเมินในฐานะ Third-Party เพื่อยืนยันความสอดคล้องของระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมที่จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างไม่บกพร่อง

ISO 27001 ระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 27001 คือมาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งแนะแนวทางและสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงและจุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ ISO 27001 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม

ISO 27701 ระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวด บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจประเมินและฝึกอบรมเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO 27701 โดยมาตรฐานนี้เปรียบเสมือนการยกระดับให้องค์กรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสูงสุดของความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หลักปฏิบัติสากลเพื่อความปลอดภัยบนคลาวด์ ISO 27017
สองในสามของบริษัททั้งหมดกล่าวว่าพวกเขามีฟังชั่นและข้อมูลฝากอยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ รวมถึงข้อมูลลับเชิงพาณิชย์อีกด้วย การเป็นเจ้าของที่ชัดเจน การรับผิดชอบต่อข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลนั้นสำคัญมาก การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 27017 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรสามารถระบุภัยคุกคามและความซับซ้อนของคลาวด์ได้

ความโปร่งใสในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัว ISO 27018
ทุกวันนี้ ผู้บริโภคต่างก็มีความกังวลในความปลอดภัยของข้อมูลและโอกาสที่ข้อมูลอันละเอียดอ่อนของพวกเขาจะถูกละเมิด ISO 27018 ช่วยให้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่มีข้อมูลอันจะสามารถระบุตัวตนจำนวนมาก ได้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ในการจัดการข้อมูลและความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

การรับรองความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
ระบบการตรวจสอบคัดกรองขององค์กรมักมีความเสี่ยงจากแฮกเกอร์ที่มีทักษะต่ำ และการดำเนินการป้องกันโดยระบบการป้องกันอัตโนมัติ การรับรองจาก Cyber Essentials (CE) ช่วยให้ท่านแสดงออกถึงระดับความปลอดภัยในปัจจุบันโดยไม่ต้องจ่ายในราคาแพง Cyber Essentials Plus (CE+) จะช่วยยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ขึ้นไปอีกชั้น

แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาจสนใจแผนการรับรองอื่น ๆ อีก เช่น Cloud Security Alliance (CSA) Star certification, Datacentre Operations Standard หรือ ISO 20000 ระบบมาตรฐานการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ประโยชน์ของ ISO 27000

 • เป็นเกราะป้องกันให้ข้อมูล

  เพื่อความอยู่รอดขององค์กร


 • ตอกย้ำความเชื่อมั่น

  ด้วยข้อกำหนดที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น • แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้

  ว่าท่านให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลอย่างจริงจัง

 • สร้างความน่าเชื่อถือในความเป็นผู้นำขององค์กร

  แก่ทั้งบุคลากรภายในและหุ้นส่วนภายนอก

 • ช่วยลดภาระของการตรวจสอบจากการร้องขอของลูกค้า

  ด้วยการพัฒนาข้อกำหนดให้เทียบเท่าข้อกำหนดสากล

 • การสนับสนุนจากผู้นำระดับโลก

  ที่ให้บริการด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง

 • เพิ่มความตระหนักรู้ของบุคลากร

  ด้วยการฝึกอบรม

ISO 27001 - Information security

BY Bureau Veritas Denmark