ISO 45001

ISO 45001

ระบบมาตรฐานการจัดการ

อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

เห็นความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรกด้วย ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

องค์กรคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมขององค์กร ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรจึงต้องจัดหาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุ บาดแผลที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และความเจ็บป่วยทางร่างกาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาคุณภาพในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่เสมอ


ISO 45001:2018 คืออะไร

ISO 45001 จัดทำขึ้นโดยใช้ High-Level Structure ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสอดคล้องของมาตรฐานระบบการจัดการของ ISO และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินการขององค์กรที่ต้องการยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการในทันที ตัวอย่างเช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015


ระบบการจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย

บางส่วนของ ISO 45001 มีความคล้ายคลึงกับ OSHAS 18001 ในปัจจุบัน

ISO 45001 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 • ความเป็นผู้นำ

  ผู้บริหารระดับสูงมีความตั้งใจแน่วแน่ต่อทุกกระบวนการมากยิ่งขึ้น

 • การจัดการความเสี่ยง

  เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและความอันตรายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผ่านข้อมูลการสื่อสารและการฝึกอบรม

 • วิธีการแบบบูรณาการ

  หลอมรวมระบบการจัดการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร

ประโยชน์หลักของ ISO 45001

 • ลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการถึงแก่ความตายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • พัฒนาและดำเนินการตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและความตั้งใจด้วยการดำเนินตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • กำจัดความเสี่ยงของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ทำไมต้องเลือกการรับรองจาก บูโร เวอริทัส

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
 • การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กรมีความใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
 • เป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กรได้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี คล้ายกับหลายประเทศทั่วโลกที่การปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกลายเป็นกฎหมายบังคับที่ต้องทำตาม
 • สามารถใช้ในการลดเบี้ยประกันภัยได้

หลักสูตรฝึกอบรมใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 45001

นอกเหนือจากบริการรับรองแล้ว เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ISO 45001 เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพให้สำเร็จอย่างราบรื่นและคงไว้ซึ่งระบบที่มีคุณภาพต่อไป