Biosafety certification

Biosafety Certification

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

องค์กรมีความพร้อมต่อสถานการณ์โรคระบาดหรือไม่?

การระบาดของโรคติดต่อในที่ทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสถานการณ์อาจเลวร้ายลงหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้อง

Biosafety Certification จาก บูโร เวอริทัส ถูกสร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากระบบมาตรฐานการจัดการซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรได้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคสากล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อทั้งพนักงานและลูกค้า

หากสถานที่ทำงานไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีพออาจเกิดเหตุไม่คาดฝันจากผลของโรคระบาดได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมที่สุด

Biosafety Certification หรือระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ออกแบบมาให้องค์กรได้ตอบสนองและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค การป้องกัน และสุขอนามัยที่ดีที่สุดตามข้อกำหนดจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและลูกค้าแล้ว ระบบมาตรฐานนี้ยังแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าองค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นแม้ในสถานการณ์โรคระบาด

ประโยชน์

  • ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนกับเชื้อและ/หรือ การสัมผัสกับเชื้อในที่ทำงาน
  • พร้อมกว่าสำหรับวิกฤตโรคระบาดในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและการส่งมอบบริการที่ราบรื่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยข้อกำหนดด้านความเสี่ยงในการติดเชื้อจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

BIOSAFETY CERTIFICATION
สิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ BV กอปรกับแนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด ระบบการจัดการนี้มอบแนวทางในการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานและดำเนินการตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคระบาด รวมถึงแบบแผนการดำเนินงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเสี่ยงที่สามารถชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญ เช่น การดำเนินการตามข้อควรปฏิบัติ การขาดงาน การฝึกอบรมต่างสายงานของพนักงาน และการหยุดชะงักของกิจกรรม การตรวจประเมินภายในและการตรวจสอบระบบการจัดการสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าองค์กรยังมีการดำเนินการตามข้อกำหนดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการอย่างยอดเยี่ยมด้วยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง

เพื่อทำให้แน่ใจว่าองค์กรจะสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานได้กล่าวถึงการแจกแจงและการจัดหาอุปกรณ์ เช่น หน้ากากอนามัย นํ้ายาฆ่าเชื้อ และถังขยะไร้สัมผัส รวมถึงกำหนดว่าพนักงานหรือบุคลากรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดที่สุด และที่สำคัญคือต้องมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารถึงความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากร ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม คู่ค้า และผู้ให้บริการ ต่างรับทราบข้อมูลที่จำเป็นอย่างทั่วถึง

จัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงานอย่างเด็ดขาด

ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคติดต่อ การควบคุมความเสี่ยงในที่ทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการติดเชื้อ ระบบการจัดการโรคติดต่อกำหนดให้มีมาตรการป้องกันโดยการควบคุมในส่วนของวิศวกรรมและฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติการที่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสม สำหรับการควบคุมในส่วนของวิศวกรรมและฝ่ายบริหารนั้นหมายรวมถึงแผงกั้นระหว่างบุคคล และการปรับเวลาทำงานเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล ข้อปฏิบัติเพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยช่วยลดระยะเวลาและความถี่ของการเกิดความเสี่ยงได้ ในขณะที่ PPE จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้