seafood

รับรองความปลอดภัยของอาหารทะเล

ผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันต่างต้องการให้อาหารทะเลมีความปลอดภัยและมาจากแหล่งประมงที่ยั่งยืน บริการจาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ช่วยให้ท่านแสดงให้เห็นได้ว่าธุรกิจมีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารทะเลยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

เนื่องด้วยความต้องการอาหารทะเลทั่วโลกที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุตสากรรมประมงต้องรับแรงกดดันจากคำเรียกร้องให้จับสัตว์น้ำด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อไม่ให้เกิดการจับสัตว์น้ำมากเกินไปและความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่กินพื้นที่เกินครึ่งในตลาดอาหารทะเลก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟักให้ดีกว่าเดิม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ พร้อมลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปด้วย

บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การฝึกอบรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารทะเล เราสนับสนุนให้ท่านได้เผยให้เห็นว่าอาหารทะเลของท่านมีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ผลิตดว้ยกรรมวิธียั่งยืน และตรวจสอบย้อนกลับได้เต็มที่

ประโยชน์

 • ปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานของห้างค้าปลีกและแบรนด์ระดับโลก

  ซึ่งมีต้องการตราสัญลักษณ์และการรับรองอาหารทะเลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสื่งแวดล้อม

 • เรียกความมั่นใจจากผู้ซื้อ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค

  ด้วยแนวทางการจับและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

 • สร้างจุดยืนในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางที่ยั่งยืน

  ด้วยการเคารพแหล่งทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศ และความปลอดภัยของอาหาร

 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์

  ด้วยตราสัญลักษณ์ที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

MSC และ ASC การรับผิดชอบต่ออาหารทะเลอย่างยั่งยืน

เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารทะเลทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ชาวประมงบางส่วนจึงเลือกจับปลาเกินควรและทำประมงแบบผิด ๆ ซึ่งนั่นเป็นการทำลายประชากรสัตว์น้ำอย่างรุนแรง การรับรองจาก Marine Stewardship Council (MSC) จะสร้างความเชื่อมั่นว่าสัตว์น้ำธรรมชาติเหล่านั้นถูกจับด้วยวิธีการที่ยั่งยืน และการรับรองจาก Aquaculture Stewardship Council (ASC) จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสถานที่นั้น ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ยั่งยืน เราให้บริการรับรองมาตรฐานเหล่านี้และมาตรฐานด้านสัตว์น้ำอื่น ๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

BEST AQUACULTURE PRACTICES (BAP)

The Best Aquaculture Practices หรือ BAP เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย Global Aquaculture Alliance (GAA) และเป็นที่ยอมรับของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ออกแบบมาเพื่อกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐาน BAP จะครอบคลุมขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ฟาร์มและโรงงานแปรรูป ตลอดจนการเพาะฟักและอาหารที่ใช้เลี้ยงดู

GLOBALG.A.P. ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบด้านการเกษตรและสัตว์น้ำ

GLOBALG.A.P. คือ มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของกระบวนการผลิตอาหารที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรและสัตว์น้ำ การได้รับรองจาก GLOBALG.A.P. จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำการเกษตรที่ดี ความปลอดภัยของอาหาร ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสัตว์ ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคยุโรป เอเชีย และอเมริกาเรียกร้องมาตรฐานนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ GLOBALG.A.P. จึงเปรียบเสมือนกุญแจในการก้าวเข้าสู่ตลาดสากลขององค์กร