iso 50001

News

วันนี้‼ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น

สามารถให้บริการตรวจรับรอง

มาตรฐาน ISO 50001:2018 ได้แล้ว

Sep. 9 2020

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น พร้อมสนับสนุนธุรกิจของท่านในการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจรับรองระบบ ISO 50001 เวอร์ชั่น 2018 เป็นรายแรกของประเทศไทย

ตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ไปเป็น ISO 50001:2018 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมสำหรับการตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (ISO 50001:2018) จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ นับเป็นหน่วยรับรองรายแรกของประเทศไทยที่สามารถออกใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน เวอร์ชั่นใหม่นี้ พร้อมกันนี้ยังสามารถให้การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎหมายได้อีกด้วย

สำหรับประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 50001:2018 สามารถช่วยท่านลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวให้กับหน่วยงานลงได้ผ่านระบบการตรวจติดตามด้านการใช้พลังงาน พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านพลังงาน ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรท่านได้อย่างต่อเนื่อง เสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันในทางธุรกิจในระยะยาว

หากหน่วยงานของท่าน ต้องการขอการรับรองในมาตรฐาน ISO 50001:2018 บริษัทฯ พร้อมให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0-2670-4800 ติดต่อฝ่าย Certification 
E-mail: sale.support@th.bureauveritas.com

ISO 50001

Energy Management System (EnMS)

click here