workers

การรับรอง SA 8000

 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม

SA8000 คืออะไร


SA8000 คือมาตรฐานแรกที่สามารถใช้ในการตรวจสอบได้ของมาตรฐานลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานนี้ทำงานร่วมกับโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 (ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น ISO 45001) และยังอ้างอิงจากสนธิสัญญาของ the International Labour Organisation (ILO), the Universal Declaration of Human Rights กับ the UN Convention on the Rights of the Child อีกด้วย

ความท้าทายของคุณ

สภาพธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบันได้กระตุ้นองค์กรต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและจริยธรรมที่เกิดจากกระบวนการทำงานและข้อกำหนดของพวกเขา องค์กรใดก็ตามที่สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในวงกว้างได้ องค์กรนั้นจะได้เปรียบในการแข่งขันและได้รับความเชื่อใจจากลูกค้า ผู้ลงทุน ชุมชนท้องถิ่น และผู้บริโภค เรื่องที่สังคมเป็นกังวล เช่นแรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการเลือกปฏิบัติ ทำให้องค์กรต้องตระหนักมากกว่าแค่อิทธิพลของตน แต่รวมถึงทั้งห่วงโซ่อุปทาน แนวคิดและค่านิยมของการจ้างองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
 

บูโร เวอริทัส จะช่วยสนับสนุนคุณได้อย่างไร

การรับรองที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างมาตรฐาน SA 8000 มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและตรวจสอบระบบการจัดการ ที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อทั้งห่วงโซ่อุปทาน

บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อรับรองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปอย่างดีเยี่ยม และสร้างความมั่นใจว่าวิธีการนั้นตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านความรับผิดชอบขององค์กร ความมั่นคง ความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพ

มาตรฐานแรงงานในไทย

นอกเหนือจากมาตรฐานแรงงานอย่าง SA 8000 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายสากล สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจึงจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย หรือ มทร. ขึ้นมาเพื่อสร้างข้อกำหนดที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานในประเทศไทย

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น เป็นผู้นำในด้านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคม อีกทั้งยังเป็นองค์กรแรกๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองสากล ด้านมาตรฐาน SA 8000 เรามีความชำนาญในการตรวจมาตรฐานด้านแรงงานมายาวนาน อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยตรวจประเมินภาคเอกชนหรือนิติบุคคลซึ่งให้บริการการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกด้วย