carbon neutrality

CARBON NEUTRALITY
ความเป็นกลางทางคาร์บอน

หลายองค์กรกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) โดยเริ่มจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากนั้นจึงสร้างความสมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีด้วยดูดซับแบบธรรมชาติหรือการซื้อคาร์บอนเครดิต การได้รับการรับรองจาก บูโร เวอริทัส ช่วยให้องค์กรสามารถยืนยันความเป็นกลางทางคาร์บอนได้และมีการดำเนินการลดปริมาณคาร์บอนจริง

การลดปริมาณคาร์บอนคือกุญแจสำคัญสำหรับองค์กร หลายองค์กรมีการตั้งเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น โดยเริ่มจากความเป็นกลางทางคาร์บอนไปจนถึงการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างไรก็ตาม การริเริ่มโครงการลดก๊าซเรือนกระจกมักไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งยังมีการเพ่งเล็งจากสังคมที่มากขึ้น ดังนั้น องค์กรจึงไม่สามารถอ้างว่าได้สามารถลดการปล่อยมลพิษและมีความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกต่อไป แต่องค์กรจะต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรจะต้องแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานต่าง ๆ และคู่ค้าว่าการดำเนินการขององค์กรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นกลางทางคาร์บอนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บูโร เวอริทัส มีประสบการณ์ให้บริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมในฐานะ Third-party มาอย่างยาวนาน ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างข้อกำหนดด้านปริมารคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นส่วนที่ควรแก้ไขและแนวทางการพัฒนา

ประโยชน์

 • ตรวจตราและลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

  เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

 • ชี้ให้เห็น

  ถึงจุดที่ด้อยประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน

 • เกินความคาดหมาย

  ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า และสังคม

 • เพิ่มพูนและพัฒนาชื่อเสียง

  ด้วยหลักฐานความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ถูกต้องและโปร่งใส

พิสูจน์คำกล่าวอ้างด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน

การดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นไม่เกี่ยวกับการแสดงให้ภายนอกเห็น การรับรอง PAS 2060 ช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เชื่อในความมุ่งมั่นที่จะจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ บูโร เวอริทัส ให้การรับรององค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ PAS 2060 สนับสนุนให้องค์กรสามารถสื่อสารใจความสำคัญอย่างความตั้งใจมุ่งสู้ความเป็นกลางทางคาร์บอนและความโปร่งใสในกระบวนการได้อย่างยอดเยี่ยม

แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือด้านคาร์บอน

บูโร เวอริทัส สร้างตราสัญลักษณ์ Carbon Progress© สำหรับทั้งองค์กรที่เคยตรวจประเมินและองค์กรที่กำลังเสาะหาวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การรับรองด้วยความสมัครใจนี้ช่วยให้องค์กรพิสูจน์ถึงความตั้งใจที่จะลดการปล่อยมลพิษได้ ด้วยการได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนขององค์กรลดลง และปีที่ให้การรับรอง