BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจ

มาตรฐาน FSC-FM Stakeholder Consultation

สำหรับ บริษัท ทรีเทคชัยนาท จำกัด

Apr. 8 2020

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM Stakeholder Consultation สำหรับบริษัท ทรีเทคชัยนาท จำกัด

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM Stakeholder Consultation สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2563 โดยร่วมส่งอีเมลแสดงความคิดเห็นกลับมาได้ที่ prawaltong.Tongyai@th.bureauveritas.com

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง