News

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จํากัด (BV)

ร่วมกับ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ ากัด (GCM)

จัดอบรมให้กับพนักงาน GCM ในหัวข้"PDPA Awareness"

เพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศใช้ ..คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562

Dec. 18 2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (BV) ร่วมกับ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จํากัด (GCM) จัดอบรมให้กับพนักงาน GCM ในหัวข้อ "PDPA Awareness" ณ อาคาร Energy Complex โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ธีรเดช วิบูลพัฒนะวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ให้การอบรมครั้งนี้

IH-PDPA

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้นของ พ.ร.บ.ฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ตอบสนองต่อทั้งข้อกฎหมายและความคาดหวังจากลูกค้าควบคู่กับการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อองค์กร

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02 670 4800
Email: sale.support@bureauveritas.com
Facebook