BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางเมืองอุบลราชธานี จำกัด

Jan. 11 2022

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มีการทำสัญญากับสหกรณ์กองทุนสวนยางเมืองอุบลราชธานี จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางเมืองอุบลราชธานี จำกัด (จำนวนพื้นที่ 602.75 ไร่),  ในจังหวัดอุบลราชธานี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่  10-12 มีนาคม 2565  , ว่าด้วยมาตราฐานของ FSC

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นหรือข้อสังเกตใดๆ ที่ท่านมีตามเอกสารที่แนบมา