BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION สำหรับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Dec. 24 2021

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มีการทำกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น(จำนวนพื้นที่ 531.50 ไร่),  ในจังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่  21-22  กุมภาพันธ์ 2565, ว่าด้วยมาตราฐานของ FSC

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นหรือข้อสังเกตใดๆ ที่ท่านมีตามเอกสารที่แนบมา