BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน

FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION

สำหรับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

Jan. 29 2021

Dear Sir, Madam,

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

Bureau Veritas Certification, an independent certification body accredited by ASI to deliver Forest Stewardship Council® (FSC®) certification, has been contracted by DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED to perform an FSC forest management certification audit for the DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED Forest (area of 1,370.5  ha), it manages in East of Thailand. The audit will start within the period 22-24 March 2021, to evaluate conformity with the BV locally adapted Forest Stewardship Council’s Standard.

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship Council® (FSC®) มีการทำสัญญากับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (จำนวนพื้นที่ 1,370.5  เฮกตาร์),  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการภายในวันที่  22-24  มีนาคม 2564  , ว่าด้วยมาตราฐานการจัดการป่าไม้ในประเทศไทยโดยบูโรเวอริทัส

 

The FSC standard that Bureau Veritas Certification that audit team will use for this evaluation can be found on-line at: https://ic.fsc.org/en/document-center or https://certification.bureauveritas.com/wood-scheme-certification-documents-and-standards.

มาตรฐาน FSC ที่ทีมตรวจสอบของ บริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด จะใช้ในการตรวจประเมินครั้งนี้สามารถดูได้เว็บไซต์: https://ic.fsc.org/en/document-center หรือ https://certification.bureauveritas.com/wood-scheme-certification-documents-and-standards

 

The FSC certification audit will cover all the social, economic and environmental aspects of forest management in conformity with the FSC certification requirements, and Bureau Veritas Certification’ evaluation process will follow all the FSC requirements.

การตรวจประเมิน FSC จะครอบคลุมถึงด้านสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการป่าไม้ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FSC และกระบวนการประเมินผลการตรวจของบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด จะเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FSC เช่นกัน

You have been identified as an important stakeholder in this Forest Stewardship Council certification process. We would welcome any comments and/or remarks you may have regarding the performance and forest management practices of DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED.

คุณได้รับการระบุว่าเป็นผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้นี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือข้อสังเกตจากคุณ เพื่อนำประเด็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

We would very much appreciate any comment you may have on the following:

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อสังเกตใดๆ ที่ท่านอาจมีให้ ตามรายละเอียดด้านล่าง :

•    The performance of our client in DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED and any important aspects you may be aware of. We would be very grateful if you could provide us specific and factual information on forest manager performance so that the situation can be scrutinized during the audit and evaluated against FSC certification requirements.

ประสิทธิภาพในการจัดการป่าไม้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจจะตระหนักถึงจะได้รับการพิจารณาใรการตรวจประเมินของเราครั้งนี้ด้วย เราจะขอบคุณเป็นอย่างสูง หากคุณสามารถให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาและข้อเท็จจริงถึงประสิทธภาพของผู้จัดการป่าไม้ เพื่อให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ระหว่างการตรวจสอบและประเมินผลตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FSC ได้

•    Any activity undertaken by the company in forests or forest areas that are not covered by the scope of this Bureau Veritas Certification’ audit but you may consider to be not fully in line with the FSC certification requirements.

กิจกรรมต่างๆที่บริษัทได้ดำเนินการด้านป่าไม้แล้วไม่ได้ครอบคลุมตามขอบเขตการตรวจสอบของบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด ในตรั้งนี้ แต่ในความคิดเห็นของคุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ตามข้อกำหนดของ FSC

We would also be happy to meet with you and any other interested stakeholder to discuss FSC certification requirements, Bureau Veritas Certification processes and/or the performance of DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED. Please do not hesitate to contact us if you think that such public meeting would be important. Our audit team would be happy to discussing particular issues and answering any questions you may have during such meeting.

เรามีความยินดีที่จะพบปะกับท่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความเห็นต่างๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FSC ในช่วงของการตรวจประเมินของบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด กับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณคิดว่าการพบในที่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญ ทางทีมผู้ตรวจของเรายินดีที่จะหารือถึงปัญหาเฉพาะและตอบคำถามต่างๆในระหว่างการตรวจได้

The stakeholder consultation process is open until March 21, 2021. Bureau Veritas Certification will take into account all comments received during this period, and also any comment received during the audit. Comments received after the audit may also be considered and addressed in the certification report, whenever relevant and possible.

กระบวนการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดให้ดำเนินการจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 หลังจากนั้น บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด จะทำการรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้รับในระหว่างการตรวจประเมิน ข้อคิดเห็นที่ได้รับหลังจากการตรวจประเมินจะได้รับการพิจารณาและระบุลงในรายงาน หรือเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

All information provided to Bureau Veritas Certification will be held strictly confidential.

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้กับ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด  จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

Please note that Bureau Veritas Certification has developed a formal procedure for the resolution of any complaint or dispute that may be raised by interested parties. This procedure can be found on-line at: https://certification.bureauveritas.com/get-certified/our-customer-experience-program/your-feedback 

โปรดทราบว่า บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด  ได้พัฒนากระบวนการรับปัญหาการร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถพบได้จากช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบูโร เวอริทัส

https://certification.bureauveritas.com/get-certified/our-customer-experience-program/your-feedback 

Please do not hesitate to forward this stakeholder consultation letter to anybody who hasn't receive it and might be interested in this certification process, and we thank you in advance for any comment or observation you may have, and your co-operation in this certification process.

โปรดอย่าลังเลที่จะส่งต่อข้อมูลการเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียนี้ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้รับคำเชิญและอาจจะสนใจในกระบวนการรับรองที่จะเกิดขึ้นนี้

The team of BV auditors will make arrangements to allow stakeholders to meet with them during the audit.

ทีมผู้ตรวจของ BV จะจัดเตรียมการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาพบกับพวกเขา ในระหว่างการตรวจประเมิน

 

Yours faithfully

ขอแสดงความนับถือ

Contact details for providing comments:

ผู้ข้อมูลติดต่อหากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น :

Prawaltong Tongyai Na Ayudhaya คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา

Certification Manager  ผู้จัดการฝ่ายให้การรับรอง

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)
อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 เลขที่ 2170
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวง บางกะปิ  เขต ห้วยขวาง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

Phone: +66 2 6704800 ext. 870 
Mobile: + (666)2 598 9229
E-mail : prawaltong.tongyai@bureauveritas.com

You will find attached:

คุณจะพบสิ่งที่แนบมาด้วยดังนี้ :

1. The forest management standard that will be used for the FSC certification audit of DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED.

มาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่จะใช้สำหรับตรวจรับรองตามระบบมาตรฐาน FSC ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

2. Feedback form, which can help you to express your views

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ, คุณสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในนั้นได้

FSC License code: (FSC® A000504)