Chia Tai1

News

เจียไต๋ ตอกย้ำพันธกิจ รับมอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

Jul. 20 2022

กรุงเทพฯ  – บริษัท เจียไต๋ ผู้นำนวัตกรรมเกษตรครบวงจร มากกว่า 100 ปี ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

เจียไต๋ ตอกย้ำพันธกิจ รับมอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบประกาศนีบัตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้แก่คุณวิศิษฎ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย การันตีประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในส่วนของการผลิตและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชภายในโรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อย ซึ่งได้ติดตั้งระบบควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดอากาศ ฝุ่น ไอระเหย อีกทั้ง ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ภายในโรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อย ยังได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านการวิเคราะห์วัตถุอันตราย ในรายการทดสอบ 2 รายการ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเจียไต๋ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การที่โรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อยได้รับรองมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐานนี้ ยังเป็นการตอกย้ำและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เจียไต๋ ตอกย้ำพันธกิจ รับมอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน