biofuel

การรับรอง

เชื้อเพลิงชีวภาพ

เพื่อลด carbon footprint และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรต่าง ๆ เริ่มเบนความสนใจไปสู่แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนเช่นเชื้อเพลงชีวภาพ เนื่องด้วยพลังงานทางเลือกมีความพร้อมใช้งานมากขึ้น องค์กรจึงต้องตรวจตราเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงมวลชีวภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาด้วยความระมัดระวัง ทั้งด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืน 

ในปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังมุ่งไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ ซึ่งเป็นกุญแจไปสู่การชะลอภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Climate change) ภาครัฐทั่วโลกกำลังตั้งเป้าหมายที่จะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับองค์กรที่บรรลุหรือทำได้เกิดเป้าหมายด้านความยั่งยืน

แผนการจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยความสมัครใจช่วยให้องค์กรได้พิสูจน์การปฏิบัติตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (เช่น the Renewable Energy Directive [RED]) และข้อกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ด้วยแผนการรับรองเชื้อเพลิงชีวภาพหมุนเวียนเช่น 2BSvs, ISCC, และ REDCert องค์กรสามารถแสดงออกถึงคำมั่นสัญญาที่จะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงกระบวนการและการจัดซื้อเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ

ประโยชน์สำคัญของเชื้อเพลิงชีวภาพ

 • แสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติของธุรกิจอย่างยั่งยืน

  ด้วยการรับรองเชื้อเพลิงชีวภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 • เหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับ

  โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ความยั่งยืนของสหภาพยุโรปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ

 • เจาะตลาดยุโรป

  ด้วยการรับรองกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงมวลชีวภาพจาก บูโร เวอริทัส

 • พิสูจน์คำมั่นสัญญาในวัตถุประสงค์ความยั่งยืนสากล

  ให้ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมได้เห็น

 • รับรองเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ

  สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นอาหาร

2BSvs: เข้าสู่สิทธิประโยชน์ทางการเงินและเจาะตลาดในยุโรป

2BSvs ช่วยให้เกษตรกร หน่วยงานจัดเก็บชีวมวล ผู้ดำเนินการ และผู้จัดจำหน่าย ได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2009/28 (RED) ช่วยสร้างความมั่นใจว่าเชื้อเพลิงมวลชีวภาพจะถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงมีการตรวจประเมินและยืนยันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการรับรอง 2BSvs องค์กรต่าง ๆ จะมีสิทธิที่จะได้ประโยชน์ทางการเงินจากรัฐที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และเข้าสู่ตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพในยุโรปได้ 

ISCC EU: มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นกุญแจสู่สากล

บูโร เวอริทัส เป็นองค์กรให้การรับรองแผนความสมัครใจ ISCC ของสหภาพยุโรปในด้านความยั่งยืนของเชื้อเพลิงมวลชีวภาพที่มีชื่อเสียง มาตรฐาน ISCC ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศเยอรมัน ใช้สำหรับเชื้อเพลิงมวลชีวภาพทุกประเภทที่ปลูกและเก็บเกี่ยวทั่วโลก ด้วยการรับรองจาก บูโร เวอริทัส องค์กรจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงมวลชีวภาพของพวกเขาสอดคล้องกับข้อบังคับของสหภาพยุโรป

RedCERT EU: การรับรองตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ข้อบังคับของ REDCert EU สำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงมวลชีวภาพใช้สำหรับผู้ประกอบการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ เนื่องด้วยเป็นผู้ให้การรับรองด้านแผนความสมัครใจ REDCert EU ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก บูโร เวอริทัส สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลงมวลชีวภาพได้

RED 2 Directive: อัพเดทข่าวสารด้านมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ

RED 2 Directive ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากสหภาพยุโรปต้องการกฎหมายแห่งชาติฉบับใหม่ภายในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2021 (พ.ศ.2564) เพื่อช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงมวลชีวภาพในรุ่นถัดไปจะยังมีความยั่งยืนดังเดิม บูโร เวอริทัส มีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยในการอัพเดททั้งการรับรองใหม่ ๆ และแผนการตรวจสอบทั่วโลก 

หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่พร้อมใช้มากที่สุด คือ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากอินทรียวัตถุที่สามารถสร้างความร้อน พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงได้

SOURCING AND IMPLEMENTING CLEAN BIOENERGY

RSPO CERTIFIED PALM OIL

น้ำมันปาล์มมีประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร, เครื่องสำอาง, ผงซักฟอก และยาสีฟัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีที่ยั่งยืนส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม, สัตว์ป่า, และชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างที่อยู่อาศัย, การพังทลายของดิน, มลพิษทางน้ำ, การบุกรุกผืนป่า, และการละเมิดสิทธิแรงงาน เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลกระทบจากการทำสวนปาล์มน้ำมันแบบไม่ยั่งยืน 

บูโร เวอริทัส ได้รับการอนุมัติให้ตรวจรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RPSO และตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทาน การได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ช่วยแสดงให้เห็นว่าน้ำมันปาล์มที่ถูกใช้ในธุรกิจของท่านมีที่มาจากแหล่งเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืน

 • เปิดโอกาส

  สู่ตลาดใหม่ ๆ

 • ปฏิบัติตามการทดลองและการทดสอบกรอบการทำงาน

  เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด

 • ผ่านมาตรฐานความต้องการด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร

  ของลูกค้าและหน่วยงานที่มีส่วนในการกำกับดูแล

 • ผ่านมาตรฐานข้อกำหนด

  ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างมั่นใจ

 • การสนับสนุนที่ปราศจากข้อผูกมัด

  จากผู้นำในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ

 • เป็นผู้ช่วยสำคัญ

  ที่จะทำให้คุณเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL PRINCIPLE & CRITERIA (RSPO P&C)