27022018

News

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

ผ่านระบบ ISO/IEC 27001:2013

สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

Feb. 27 2018

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายการรับรอง บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้ามอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 แก่ คุณคิโยโนริ ทาเคชิ กรรมการผู้จัดการ คุณสุนทรี อรรถวิเวก ผู้จัดการคุณภาพฝ่ายบการริการจัดส่ง ตลอดจนทีมงานผู้เกี่ยวข้องจากบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จในประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า

โดยบริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจในบริการคอลเซ็นเตอร์ และรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ จึงเล็งเห็นโอกาสเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการเข้าถือหุ้นในบริษัท มิตสยาม เทเล-เซอร์วิส จำกัด  เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารระบบธุรกิจในประเทศไทยโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด”  (transcosmos) ในปี 2551 และเติบโตครั้งสำคัญอีกครั้งในปี 2558  โดยสหกรุ๊ปได้เข้ามาร่วมทุนเพิ่มเติม ตอกย้ำความเข้มแข็งให้กับ บริษัททรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด