25122018

News

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

กฟผ. ได้รับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ISO 14064-1 พร้อมกัน 12 หน่วยงาน

Dec. 25 2018

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ 12 หน่วยงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับมอบใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จากคุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณธนากร ไหวนิยม ผู้จัดการฝ่ายการดำเนินการรับรองระบบ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ตรวจประเมินทั้ง 12 โครงการ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม เกษมจาติกวณิช กฝผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย
1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้
2 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
3 โรงไฟฟ้าวังน้อย
4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
5 โรงไฟฟ้าน้ำพอง
6 โรงไฟฟ้าบางปะกง
7 โรงไฟฟ้ากระบี่
8 โรงไฟฟ้าจะนะ
9 เหมืองแม่เมาะ
10 สำนักงานใหญ่ กฟผ.
11 ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่หนองจอก
12 ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย