23032020

News

GIS Group พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รับมอบระบบ ISO 45001:2018

ต่อยอดจาก ISO 9001:2015 ที่มีอยู่เดิม

Mar. 23 2020

23 มีนาคม 2563 จ.กรุงเทพฯ | บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท จีไอเอส กรุ้ป ผู้รับเหมางานระบบแห่งแรกที่ครอบคลุมถึงงานเทคโนโลยีอาคารแบบครบวงจรมากว่า 18 ปี ในโอกาสรับมอบระบบบริหารมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มเติมจากมาตรฐานที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้คือมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการของ จีไอเอส กรุ้ป เป็นผู้รับมอบจากคุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ ของ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพของ GIS Group ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท จีไอเอส กรุ้ป พระราม 3

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้การรับรองขอแสดงความยินดีและพร้อมเคียงข้างพัฒนาคุณภาพระบบฯ ของลูกค้า ให้เติบโตด้วยมาตรฐานสากลไปพร้อมๆกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. / บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่าย Marketing Communication

Phone: +66 2 670 4800 อีเมล prthailand@th.bureauveritas.com