07032018

News

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO9001:2015 เวอร์ชั่นล่าสุด

Mar. 7 2018

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับรองระบบมาตรฐานแก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาจตุจักร โดยคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน ภูมิภาคแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองให้กับ คุณนิภาวรรณ ปรมาธิกุล รองผู้อำนายการ (บริการ) ผศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และ พลเรือตรีวรวุฒิ วงศ์สินธน หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมีทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันฯ ในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ เวอร์ชั่นล่าสุด 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการบริหารดูแลจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 9 ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาจตุจักร