veggy

การผลิตอาหาร

ตัวเลขของประชากรที่สูงขึ้นสร้างความตื่นตระหนักให้กับจำนวนทรัพยากรธรรมชาติ เราช่วยให้คุณจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างเหมาะสมในขณะที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่ใช้ไป

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ความท้าทายของคุณ

ในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของประชากรสร้างแรงกดดันให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ความต้องการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรไปจนถึงการลดลงของคลังสัตว์น้ำทั่วโลก หากคุณเป็นชาวสวนหรือมืออาชีพด้านการเกษตร คุณต้องหาจุดสมดุลระหว่างผลผลิตของคุณกับการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดโลก แต่ข้อกำหนดที่เข้มงวดอาจเป็นกำแพงที่ขวางกั้นคุณกับเป้าหมายนั้น

เราจะสนับสนุนคุณได้อย่างไร

เรามีบริการทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรองที่จำเป็นต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน

  • บริการห้องปฏิบัติการเพื่อความแม่นยำในการเก็บเกี่ยว
    เรามีการตรวจวิเคราะห์ดินและสารอื่น ๆ เพื่อประเมินคุณภาพของพืชผล น้ำ ปุ๋ย และสินค้าปลอดสารของคุณ เรายังให้การตรวจตราวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับพืชด้วยโดรนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของคุณอีกด้วย
  • บริการห้องปฏิบัติการเพื่อผลผลิต
    เราบริการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับ GMO สารเคมีและสารตกค้าง และจุลชีวิวิทยาเพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ
  • การตรวจสอบสินค้า
    เราตรวจสอบสินค้าของคุณเพื่อประเมินปริมาณและแหล่งกำเนิดก่อนส่งออก