aerospace

อุตสาหกรรมอวกาศยาน

อุตสาหกรรมอวกาศยานได้รับอิทธิพลจากระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิดัล และการสร้างมูลค่าให้กับบริการแบบใหม่ ๆ การสร้างความแน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดควบคู่ไปกับข้อกฎหมายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากลจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่เคย

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติในอุตสาหกรรมอวกาศยาน

ความท้าทายทางธุรกิจ

การเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ความต้องการที่มากขึ้น และความเป็นสากลอย่างต่อเนื่องกำลังเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติงานของสายการผลิตอวกาศยาน ปัจจุบันข้อกำหนดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับข้อกฏหมายด้านท้องถิ่น สากล และผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางข้อกฏหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

บูโร เวอริทัส มีบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศยานเป็นจำนวนมาก เราทำงานร่วมกันกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยง และตอบสนองต่อข้อกฎหมาย เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมประเภทนี้

  • การจัดการแผนการดำเนินการ  เราช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบการจัดการของท่านได้รับการรับรอง บุคลากรมีทักษะ และการดำเนินการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกับท่านเพื่อตรวจสอบว่าการพัฒนาสินค้าใหม่มีพื้นฐานจากกระบวนการที่ยอดเยี่ยม เช่น  APQP และแบ่งปันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของท่าน ในขณะที่ทุกการดำเนินการขององค์กรได้รับการรับรอง

  • การผลิตเครื่องมือ  จากการประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดการคุณภาพของซัพพลายเออร์ บูโร เวอริทัส ช่วยให้ท่านแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบขององค์กรมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด บริการของเราช่วยให้ท่านแน่ใจในประสิทธิภาพของการจัดการความมั่นคง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและการรับมือกับสารเคมีอันตราย การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมและมาตรวัดความปลอดภัยของข้อมูล 

Bureau Veritas takes on aviation & aerospace market challenges