railway

การรถไฟ

การรถไฟกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในวิธีการขนส่งที่ดีที่สุด เมื่อต้องเผชิญหน้ากับชุมชนแบบเมืองและมลพิษทางอากาศ เราช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตลอดอายุโครงการ

ความปลอดภัยและบริการด้านการรถไฟที่เชื่อถือได้

ความท้าทายขององค์กร

อุตสาหกรรมการรถไฟมีความซับซ้อนสูงและมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างมีความคาดหวังและความต้องการเฉพาะ รวมถึงซัพพลายเออร์ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ห่วงโซ่อุปทานจึงมีทั้งระดับท้องถิ่นและสากล ดังนั้น การเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจึงต้องให้บริการระบบรางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมถึงตรงตามมาตรฐานคุณภาพอย่างไม่มีผิดเพี้ยน อีกทั้งบริหารต้นทุนการผลิตหรือทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดช่วงเวลาเสียเปล่าตลอดอายุการใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด และก้าวเข้าสู่โครงการรถไฟใหม่ ๆ 

เราจะสนับสนุนท่านได้อย่างไร

บูโร เวอริทัส มีบริการสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมการรถไฟที่ครอบคลุมตลอดทั้งอายุโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการก่อสร้าง ตลอดจนการปฏิบัติการ และการบำรุงรักษา

  • การออกแบบและก่อสร้าง
    บริการของเรา เช่น การประเมินความปลอดภัยอิสระ วิศวกรตรวจสอบอิสระ การตรวจสอบวัสดุ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ การทดสอบวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกินการควบคุมในอนาคตและปัญหาด้านการปฏิบัติการ ด้วยการรับรองว่าความปลอดภัย คุณภาพ และความน่าเชื่อถือนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบ
  • การผลิตอุปกรณ์ 
    บริการของเรา เช่น แบบประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์ และการรับรอง IRIS จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบของท่านผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
  • การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา
    บริการของเรา เช่น การรับประกันระบบการจัดการ ความปลอดภัย การตรวจสอบและควบคุมผู้แทนจำหน่าย และการตรวจสอบอุปกรณ์ จะช่วยให้บริการของท่านดำเนินไปอย่างน่าเชื่อถือ ทำให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด ลดเวลาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและอุปกรณ์ และควบคุมห่วงโซ่อุปทาน