BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด

Jan. 11 2022

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มีการทำสัญญากับสหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด (จำนวนพื้นที่ 2,038.57 ไร่),  ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่  7-8  มีนาคม 2565  , ว่าด้วยมาตราฐานของ FSC

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นหรือข้อสังเกตใดๆ ที่ท่านมีตามเอกสารที่แนบมา

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากกำหนดการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 17- 18 มีนาคม 2565 เราจึงขอแจ้งรายละเอียดใหม่ตามข้อมูลด้านล่าง :

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มีการทำสัญญากับสหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด (จำนวนพื้นที่ 2,038.57 ไร่),  ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่  17-18  มีนาคม 2565  , ว่าด้วยมาตราฐานของ FSC

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นหรือข้อสังเกตใดๆ ที่ท่านมีตามเอกสารที่แนบมา