Bureau Veritas Thailand

News

กระบวนการมีส่วนร่วมและการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร 

Nov. 10 2023

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ในนาม บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้การรับรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มีการทำสัญญากับการยางแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับการยางแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร (จำนวนพื้นที่ 321 ha), ในจังหวัดสกลนครของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566, ว่าด้วยมาตรฐานของ FSC

มาตรฐาน FSC ที่ทีมตรวจสอบของ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด จะใช้ในการตรวจประเมินครั้งนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์
https://ic.fsc.org/en/document-center หรือ https://certification.bureauveritas.com/wood-scheme-certification-documents-and-standards

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความคิดเห็นหรือข้อสังเกตใดๆ ที่ท่านมีตามเอกสารที่แนบมา