BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION สำหรับ บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

Mar. 9 2021

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง,

เนื่องจากกำหนดการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 28-29 เมษายน 2564 เราจึงขอแจ้งรายละเอียดใหม่ตามข้อมูลด้านล่าง : 

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) มีการทำสัญญากับ สำหรับบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับ สำหรับบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด (จำนวนพื้นที่ 1,391 ไร่),  ในจังหวัดพะเยาทางภาคเหนือของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่  28-29 เมษายน 2564  , ว่าด้วยมาตราฐานของ FSC

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากท่านมีความคิดเห็นใดๆ ที่ท่านอาจจะมีหรือข้อสังเกตที่ท่านอาจมีให้ ตามเอกสารที่แนบมา