BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION

สำหรับบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

Dec. 28 2020

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM Stakeholder Consultation บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด ตั้งแต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2564

TRLP 1

TRLP 2

TRLP 3

TRLP 4

TRLP 5

TRLP 6

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02 670 4800
Email: sale.support@bureauveritas.com

หรือ ติดต่อเรา