BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจ

มาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION

สำหรับสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน

Jul. 29 2021

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ในนามบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด เป็นหน่วยรับรองอิสระที่ได้รับรองจาก Forest Stewardship Council® (FSC®) มีการทำสัญญากับสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC สำหรับสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน (จำนวนพื้นที่ 1,949.22 ไร่),  ในจังหวัดมุกดาหาร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจประเมินจะดำเนินการเริ่มวันที่  15-17  พฤศจิกายน 2564  , ว่าด้วยมาตราฐานของ FSC

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากท่านมีความคิดเห็นใดๆ ที่ท่านอาจจะมีหรือข้อสังเกตที่ท่านอาจมีให้ ตามเอกสารที่แนบมา