AWOT1

News

เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย ISO 9001:2015

Apr. 30 2021

กรุงเทพฯ | บริษัท เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้รับความไว้วางใจในอันดับสูงสุดของจีน มีสถานที่ให้บริการถึง 40 แห่ง ในจีนและประเทศในเอเชีย รองรับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลก ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการจองเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ บริการส่งออก-นำเข้าสินค้าไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก การขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสาร ฯลฯ ประสบความสำเร็จ ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อนำระบบไปพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลจาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

AWOT2

คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ ของ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เข้าพบและมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้กับคุณสมยศ เอแอล สมโชค ผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมกับทีมบริหารของ บริษัท เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) ร่วมกันรับมอบ ณ สำนักงานฯ ของ เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) เขตลาดกระบัง

บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ ที่จะต่อยอดธุรกิจไปสู่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลกตามพันธกิจที่ตั้งไว้