News

HOW CIRCULAR IS THE BUSINESS WORLD TODAY?

- RESULTS OF THE GLOBAL SURVEY

Jun. 8 2020

💡รู้หรือไม่ว่า? 8.6% ขององค์กรทั่วโลกเป็น "เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)" เรียบร้อยแล้ว

Global Survey 2020 - Circular Economy

 

ในปี ค.ศ.2019 จนถึงต้นปี ค.ศ.2020 บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจาก 800 องค์กรต่างๆ ทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจเหตุผล วิธีการ และข้อแม้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)

บูโร เวอริทัส ขอเสนอรายงานผลการสำรวจและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขององค์กรต่างๆ