scb_14001-1

News

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด SCB ธุรกิจการเงินรายแรกที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015

Sep. 28 2021

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 กรุงเทพฯ | คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ให้กับคุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดการการเงินและการธนาคาร นับเป็นธุรกิจสายการเงินที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมรายแรก ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์

scb_14001

บูโร เวอริทัส ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้รับการรับรอง เราช่วยตรวจสอบธุรกิจและส่งมอบทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการได้รับการรับรองแก่ลูกค้า การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของเราได้รับการรับรองจาก UKAS จึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับตรงตามมาตรฐานการรับรองของ ISO 14001

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายเฉพาะ และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการคำนึงถึงเป้าหมายนั้น ๆ จะเป็นหลักประกันว่าระบบขององค์กรจะมีมาตรฐานที่คงเส้นคงวาต่อไป