BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจ

มาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION

สำหรับ สหกรณ์น้ำยางไท จำกัด

Jul. 23 2020

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION สำหรับสหกรณ์น้ำยางไท จำกัด

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM Stakeholder Consultation สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 โดยร่วมส่งอีเมลแสดงความคิดเห็นกลับมาได้ที่ prawaltong.Tongyai@th.bureauveritas.com