BV logo

News

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน

FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION

สำหรับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

Apr. 15 2020

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM STAKEHOLDER CONSULTATION สำหรับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน FSC-FM Stakeholder Consultation สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2563 โดยร่วมส่งอีเมลแสดงความคิดเห็นกลับมาได้ที่ prawaltong.Tongyai@th.bureauveritas.com