31052018

News

31 พฤษภาคม 2561 

คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รับมอบระบบ OHSAS18001:2007

May. 31 2018

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ในขอบข่ายการออกแบบและก่อสร้างของอาคารทั่วไปและบริการอาคาร ให้กับ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิเชฐ นิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ เขตบางนา กรุงเทพฯ