15032018

News

15 มีนาคม 2561

บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ

ISO 9001:2015

Mar. 15 2018

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2015 ให้แก่ คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ และ คุณบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ( Chief Operating Officer ) ร่วมด้วยทีมงานและผู้เกี่ยวข้องของ บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

โดยบริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนโยบายมั่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบติดตั้งและจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า โดยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง