10012019

News

สถาบันวิทยาศาสตร์

มุ่งดำเนินการงานนิติวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

ISO 9001:2015

Jan. 10 2019

10 มกราคม 2562 | กรุงเทพฯ – คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้การรับรองระบบฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาตร์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติรับมอบ พร้อมด้วยพันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ลำดับที่ 1 จากขวา) และคุณโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยการรับมอบครั้งนี้ ได้รับการรับรองในขอบข่ายการบริการของนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิติเวชคลินิก กลุ่มนิติจิตเวช การพิสูจน์บุคคล การตรวจสถานที่เกิดเหตุและบริหารจัดการวัตถุพยาน รวมถึงมาตรฐานกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานเลขานุการ ส่วนของข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ ฝ่ายการต่างประเทศ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนพัฒนาภาครัฐ ฝ่ายพัฒนา ส่วนกฎหมายและกฎหมายและส่วนการคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งนับเป็นหน่วยงานราชการลำดับต้น ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว นำไปสู่แนวทางพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์เดียวกันทั่วประเทศตามหลักมาตรฐานสากล สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยพิธีรับมอบจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ